Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Generalforsamling 2021

Referat – True Beboerforening – Generalforsamling 20 maj 2021

1. Velkomst
Formanden bød velkommen til årets generalforsamling der var udskudt et par måneder pga. Covid-19.

2. Godkendelse af dagsorden
Dagsordenen blev godkendt uden bemærkninger.

3. Valg af referent
Niels Jørgen Andersen blev valgt.

4. Valg af dirigent
Bent Danielsen blev valgt og tog herefter ordet.

5. Valg af stemmetællere
Rikke Dalentoft og Rikke Møller blev valgt.

6. Beretning og bestyrelsens planer for det kommende år.
• Formanden fremlagde bestyrelsens beretning med oplistning af det forgangne års aktiviteter og arrangementer. Der har generelt været god tilslutning til alle arrangementer.
• Der har været deltagelse i Hjerteforeningens landsuddeling der resulterede i at vi fik en Hjertestarter i True. Den er blevet monteret på gavlen af gymnastiksalen, True Byvej 21.
• Der har på facebooksiden været annonceret et online hjertestarterkursus som man kunne tilmelde sig.
• Ole Malling fortalte om projektet med de nye bump og den nye hastighedsbegrænsning som nu er 30 km i timen inden for byskiltene. Ole har været den drivende kraft i kommunikationen med Aarhus Kommune om dette projekt.
Der er stadig nogle strækninger hvor der er langt til næste bump og her køres der stadig noget hurtigt.
Ole har igen haft kontakt til kommunen for at høre om der ikke kunne gøres mere for at dæmpe farten yderligere i True. Beskeden fra kommune var at True havde fået det der skulle til og der ville ikke komme mere.
Ole har planer om at kontakte kommunen vedr. yderligere tiltage når det værste støv lige har lagt sig.
Ole fortalte ogsåat der vil komme ATC (Automatisk Traffic Control) på udvalgte steder i True. Byens beboere bliver selvfølgelig ikke advaret på forhånd så pas på med farten, 30 km i timen er ikke meget.
• Bestyrelsen har brugt en del tid på aktindsigt i bygge sager vedr. Opkærsvej 14 og Espenhøjvej 2 for at sikre at lokalplan 488 for True By bliver overholdt.
• Beretningen blev godkendt.

7. Foreningens regnskab til godkendelse
• Ole Malling fremlagde foreningens regnskab på vegne af kasseren.
• Det blev besluttet at kontingentet fortsætter uændret.
• Regnskabet blev godkendt.
• Ole kunne også fortælle at Anna Rasmussens arvinger har doneret 5000 kr. til Beboerforeningen.

8. Forslag fra bestyrelsen
• Deltagelse i Hjerteforeningens landsuddeling (4 ruter, gerne online) så vi kan samle ind til en serviceaftale på vores hjertestarter.
• Bestyrelsen har stillet forslag om at der på beboerforeningens vegne skal søges aktindsigt i alle fremtidige byggesager. Bestyrelsen får kun automatisk indsigt i sagerne hvis det kræver en landzone tilladelse. Byggesager uden krav om landzonetilladelse sendes kun i nabohøring. Bestyrelsen anmoder naboer til matrikler med byggesager om at gøre bestyrelsen opmærksomme på dette så der kan søges aktindsigt.
Bestyrelsen vil så søge aktindsigt og efterfølgende give kommunen besked om at True Beboerforening ikke har bemærkninger til byggesagen såfremt lokalplan 488 bliver overholdt. Det er ikke beboerforeningens opgave at beslutte om der skal gives tilladelse eller ej, den beslutning ligger udelukkende hos kommunen. Den endelige ordlyd på et standardsvar vil blive beslutte af et udvalg på et senere tidspunkt
• Ole Malling fortæller lidt om sammenhængen mellem lokalplaner/landzone og byggesager.
• Amir der er ejer af Opkærsvej 14 fortæller om sit projekt Engkjærgård med indretning af 9 lejeboliger, som også er blevet præsenteret via facebooksiden Trueby Der foreligger allerede en landzonetilladelse på indretning af 7 boliger i de eksisterende landbrugsbygninger. Amir mener at hans projekt vil gavne True og skabe værdi for byen og ved at indrette boligerne så bliver bygningerne ikke anvendt til andre og ikke så hensigtsmæssige formål. Amir mener at der via et opslag på facebooksiden fra bestyrelsen er givet tilsagn om at Beboerforeningen stiller sig positive over for projektet. Da dette ikke har været drøftet i bestyrelsen, bliver der på et bestyrelsesmøde besluttet at sende et høringssvar til kommunen om at Beboerforeningen ikke har bemærkninger til sagen hvis lokalplanen bliver overholdt. Amir fortæller at projektet med 9 boliger ikke bliver udført. Han vil i stedet indrette 7 boliger som der ligger en landzone tilladelse til.
• Der diskuteres efterfølgende frem og tilbage i forhold til lokalplanen og de mulighed/begrænsninger.
• Lokalplan 488 for landsbyen True kan findes på foreningens hjemmeside i sin fulde længde. Link til lokalplaner
• Forslaget om at bestyrelsen søger indsigt i alle kommende byggesager vedtages
9. Kommende aktiviter
• Hjerteforeningens landsuddeling, indsamling til serviceaftale, søndag d. 30/5-2021
• Sankt Hans, onsdag d. 23/6-2021
• True sensommerfest, lørdag d.28/8-2021
• Hjertestarter kursus – fysisk, engang i efteråret
• Fastelavnsfest, søndag d. 27/2-2022
• Affaldsindsamling, lørdag d. 9/4-2022

10. Forslag fra medlemmerne
Der er ikke indkommet forslag.

11. Valg til bestyrelsen.
Følgende er på valg.
Bestyrelsesmedlemmer:
• Jesper Malling
• Helle Tang
• Sharon Wilkins
Suppleanter:
• Jens Ivar Kjær
• Lars Munthe
Revisorer:
• Bent Danielsen
• Thomas Milling

Alle ønskede at genopstille og blev genvalgt uden modkandidater.

12. Eventuelt
• Thomas Elbro – Forslag til fælles flagning ved fødselsdage og flagdage.
Thomas står for indsamling af fødselsdatoer og udarbejder liste som kommer på hjemmesiden og i True Posten.

Generalforsamlingen sluttede i god ro og orden.

Niels J. Andersen

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.