Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Generalforsamling 2003

Referat af True Beboerforenings ordinære generalforsamling mandag den 17. marts 2003

ad 1. Velkomst ved formanden

Formand, Gitte Nørkjær, bød velkommen til den lovligt indvarslede generalforsamling.

ad 2. Valg af referent

Uwe Hansen blev valgt som referent.

ad 3. Valg af dirigent

Bent Danielsen blev valgt som dirigent.

ad 4. Valg af stemmetællere

2 stemmetællere blev valgt.

ad 5. Formandens beretning og bestyrelsens planer for det følgende år.

Formandens beretning (citat):

Formandsskifte :

Selvom det ikke er i den korrekte kronologiske rækkefølge vil jeg gerne starte med at fortælle hvorfor det er mig, Gitte Nørkjær, der nu repræsenterer foreningen og som fremlægger årsberetningen for 2002 og ikke den Formand for True Beboerforening der ifølge sidste års ordinære generalforsamling repræsenterede foreningen.

 

Sidste år var det Ib Nielsen fra Trueholmvej der var formand, men idet han i løbet af sommeren flyttede fra True, trak han sig samtidig fra formandsposten. Derefter rekonstituerede bestyrelsen sig selv. Jeg overtog i kraft af posten som næstformand i bestyrelsen jobbet som formand og Bent Danielsen blev indsuppleret som ordinært bestyrelsesmedlem.

Både Ib Nielsen og undertegnede (som ordinært bestyrelsesmedlem) blev valgt ind i bestyrelsen i år 2001 for 2 år. Derfor er formanden lig med undertegnede og Bent Danielsen, der er på valg i år.

Fastelavnsfest :

Som sædvanlig var fastelavnsfesten i 2002 det første arrangement på året. Det blev efter sædvane afholdt i fred og fordragelighed i Fritidshjemmets gymnastiksal. Der blev kåret både kattekonge og kattedronning og stemt om hvem der var den bedst udklædte.

Generalforsamling :

Den 18. marts blev der afholdt ordinær generalforsamling i True beboerforening på True Fritidshjem. Uwe Hansen blev valgt til kasserer, og Lars Munthe og Jørgen Kjær blev valgt som bestyrelsesmedlemmer. Bent Danielsen, Jan Vinther og Sonja Skall blev valgt til suppleanter.

Under eventuelt blev der debatteret følgende emner :

Behov for hurtig handling i forhold til Skov- og Naturstyrelsen for at få etableret et rekreativt område på trekant-jordstykket ved Espenhøjvej. Det kommer der mere om senere.

Bestyrelsen skulle følge op på situationen angående den mulige etablering af en Go-kart bane ved Yderup.

Skal de større børn/unge i True inviteres med til den årlige efterårsfest for voksne eller skal der laves andre tiltag for denne gruppe f.eks. en skovtur. Dette blev faktisk gennemført sidst på sommeren.

Sankt Hans-fest:

Sankt Hans festen gik bedre end umiddelbart forventet. Flere beboere havde bidraget til at klargøre et stort bål på sportspladsen og Lars havde lavet en meget skøn heks. Umiddelbart var vejrguderne dog ikke med os, og byens sædvanlige arrangement med fælles grillning og medbragt tilbehør var tæt på at gå i vasken. Heldigvis bor der i True en handlekraftig og gæstfri familie på Trueholmvej bestående af Bent og Karin og deres 3 børn, og de lagde uopfordret stue, terrasse og have mv. til, så vi kunne sidde overdækket. Efterfølgende blev bålet med heks futtet af og midsommer sangen sunget i tørvejr!

Bus-tur:

Den 15. september havde Beboerforeningen lejet en stor bus og planlagt en fælles skovtur for byens beboere. Man skulle selv medbringe kød til grillning, kaffe mv.. Målet for turen var oprindeligt til stranden, men pga. kraftig blæst endte vi ved Agri Bavnehøj i Mols Bjerge, hvor der var læ.

Der var bevidst ingen tilmelding, folk skulle bare møde op om søndagen kl. 10.00 og stige op i bussen. Det var der desværre ikke så mange der gjorde, det var næsten kun medlemmer af bestyrelsen og deres familier.

Her efter turen har bestyrelsen diskuteret hvorfor der ikke var flere deltagere, om der skal laves et lignende arrangement i 2003. Måske vil et fast mål for turen samt tilmelding give et bedre resultat?

Efterårsfest:

I oktober afholdte foreningen den årlige efterårsfest i gymnastiksalen.

Traditionen tro opstod der et ret overdådigt ta’-selv-bord af folks medbragte retter, og der var god stemning med snak og dans til ud på natten.

True Tingsted:

I 2001 blev beboerforeningen kontaktet af Skov- og Naturstyrelsen (ved Carl Jensen), om True var interesseret i at få etableret et rekreativt område på et trekantet stykke jord langs med Espenhøjvej samt at få brugsret over det gamle frysehus ved siden af arealet?

Umiddelbart var bestyrelsen interesseret i forslaget på byens vegne, da det kunne give byen endnu et fælles udendørs mødested, og ikke mindst en permanent løsning i kraft af frysehuset hvor Beboerforeningens borde, stole og service kunne opbevares. Derfor meldte bestyrelsen tilbage, at vi gerne ville høre nærmere.

Vi afventede så en tilbagemelding fra Carl, men hørte ikke noget. Uwe henvendte sig, som bestyrelsens kontaktperson, og fandt ud af, at der var sket en misforståelse. Carl gik nemlig og afventede en melding fra True Beboerforening. Derefter kom der skred i processen.

Efter lidt kontakt frem og tilbage imellem Carl og bestyrelsen via Uwe, kom et offentligt møde i stand for alle beboere i True. Tirsdag aften d. 3 september 2002 mødte Carl op på den grønne trekant med forslag til hvad der kunne etableres og plantes på området. På mødet var der så mulighed for at spørge ind til disse forslag, komme med andre forslag og i det hele taget give sin mening til kende om hvorvidt Beboerforeningen skulle sige ja eller nej til tilbuddet.

Der mødte en del interesserede mennesker op fra byen. Mange syntes at det var et godt tilbud for byen, men der var også bekymringer om hvordan det ville blive muligt at leve op til kravet om at vedligeholde området, og især hvordan man skulle få slået græsset. Der var ikke nogle som ønskede at denne opgave skulle hænge på enkeltpersoner. Nogle af ønskerne til området var en petanque-bane, et bord med grill-plads fremfor en bålplads, buske og træer med spiselige frugter og et væltet træ.

Skov og Naturstyrelsen havde benævnt området True Tingsted, så det hed det derefter.

På baggrund af debatten d. 3. September besluttede bestyrelsen på beboerforeningens vegne at sige ja-tak til tilbuddet om at få brugsret til frysehuset og et rekreativt område på den grønne trekant kaldet True Tingsted. En betingelse som bestyrelsen pålagde sig selv var dog at finde en permanent løsning på græsslåningen af arealet.

Allerede i efteråret 2002 begyndte Skov- og Naturstyrelsen at beplante arealet og etablerer petanque-bane og grill-plads.

Her i marts 2003 har True beboerforening skrevet under på en 5-årig kontrakt med Skov- og Naturstyrelsen, hvori det fremgår hvilke betingelser der gælder for True Beboerforening for at kunne benytte såvel frysehuset som jordstykket. Bestyrelsen er nu også ved at undersøge hvilke muligheder der er, for at betale sig fra at få ordnet græsset. Der tænkes bl.a. på Skjoldhøjparkens Grundejerforening, Århus kommune eller en privat gartner.

I løbet af foråret 2003 vil Skov og Naturstyrelsen færdig-etablere arealet, og have gennemchecket frysehuset.

Det vil således snart være muligt at begynde at benytte området og der vil være en officiel invielse af True Tingsted søndag d. 4. Maj 2003.

Go-cart-bane ved Yderup:

Der er en gruppe mennesker, som har søgt om at få godkendt planer til etablering af en go-cart-bane ved Yderup lige vest for True. Der skulle være tale om en bane til støjsvage biler, men dog med internationale mål, så den kunne benyttes til internationale løb. Uanset om banen bliver støjsvag eller ej, er der ikke mange beboere i True der har givet udtryk for at dette vil være et plus for byen. Generne er bl.a. både støj, mere trafik. Dette er i direkte modstrid med at Skov- og Naturstyrelsen over en længere årrække har arbejdet på at skabe mere skov og flere rekreative områder i Trues omegn.

Bestyrelsen har fulgt sagen tæt. Jørgen Kjær fra bestyrelsen har arbejdet på sagen. Han har bl.a. taget kontakt til lokalpolitikere, arbejdet imod banen i Fællesrådet for Tilst, True og Skjoldhøj og fulgt med i den lokale presse. Men det har været svært at få klar information om hvorvidt der bliver arbejdet for eller imod banen i andre instanser.

Sidste nyt, som er kommet bestyrelsen for øre, er, at der indstilles til Århus Byråd at stemme nej til, at der kan etableres en gocart-bane imellem Yderup og True.

Efter Gitte’s glimrende fremlæggelse af det forgangne år blev beretningen godkendt af de tilstedeværende.

 

ad 6. Foreningens regnskab til godkendelse

Kasserer Uwe Hansen gennemgik regnskabet 2002. Regnskabet blev godkendt med et underskud på 785,03 kr. og en egenkapital ultimo på 12.306,56 kr..

ad 7. Forslag fra bestyrelsen

Ingen forslag.

ad 8. Forslag fra medlemmerne

Ingen indkomne forslag.

ad 9. Budget samt medlemskontingent for indeværende regnskabsår

Kasserer Uwe Hansen havde på bestyrelsens vegne udarbejdet budget for 2003, hvor der er taget hensyn til forventede udgifter til bl.a. restaurering af det gamle kølehus ved True Tingsted, opgradering af foreningens stole og servicé.

Bestyrelsen foreslår uændret medlemskontingentet (75 kr.pr. person, dog 30 kr. for pensionister), dog varsles om eventuel stigning i 2004 når vi har set hvad True Tingsted koster i årlig driftsudgifter.
Budgettet blev godkendt.

ad 10. Valg af:

– 1 formand

– 1 bestyrelsesmedlem

– 3 suppleanter

– 2 revisorer, der ikke i forvejen er valgt til bestyrelsen.

Som formand blev valgt Gitte Nørkjær, Espenhøjvej 2.

Som bestyrelsesmedlem blev Bent Danielsen, Trueholmvej 14A.
Som suppleanter blev valgt Sonja Skall, Langhøjvej 1A, Jan Vinther, Langhøjvej 1B og Henrik Nordentoft, True Byvej 23B.

Som revisorer blev valgt Tim Caudery, True Byvej 4 og Karin Fogh Nielsen, True Byvej 15.

ad 11. Eventuelt

Vedrørende True Tingsted gjorde Karin Nielsen opmærksom på, at Beboerforeningen skulle huske at ansøge om forlængelse af den 5-årige driftsaftale efter eksempelvis 4 år, for dermed at imødekomme evt. komplikationer ved forlængelse.

Desuden blev der også fremført kommentarer vedrørende græsslåningen på True Tingsted, herunder at græsplænen skal være fri for hundelorte og øldåser samt det blev foreslået at Bestyrelsen skulle være opmærksom på tilskud til eller finansering af græsslåning sammen med True Fritidshjem h.h.v. Spejderne på Sportspladsen.

Tim Caudery orienterede om et økologisk middel mod dræbersnegle. Midlet er afprøvet i 2002 af Tim og hos flere af hans naboer, men effektivt bekæmpelse fordrer at alle bekæmper. Dax var skeptisk for evt. bi-virkninger på andre dyr, men har fået udleveret produktinformationen, som også kan ses på internettet. Tim opfordrede til fællesindkøb af midlet.

Bestyrelsen forespurgte til kommentarer og ideer til fremtidige aktiviteter, også foranlediget af svag deltagelse i forbindelse med busturen i Efteråret 2002. Der var enighed om nedenstående:

Ved fremtidige arrangementer af denne slags, bør bestyrelsen sikre sig tilstrækkelig tilslutning til arrangementet i form af tilmelding. Steen orienterede om at bestyrelsen kunne stemme dørklokker, hvilket han ved, giver positiv respons.

Der var stor enighed om at bestyrelsens energi og arrangementer primært skal foregår i True og omegn. I den forbindelse blev nævnt ture i True Skov til eksempelvis rævegraven eller orienteringsløb, samt arrangementer på Sportspladsen i form af børnelegetøjsloppemarked (Karin Nielsen) og med efterfølgende Barbecue (Tim Caudery).

Elisabeth Guérineau opfordrede bestyrelsen til at udsende True Posten med bl.a. adresse- og telefonliste, udlejningsmuligheder m.m..

Karin Nielsen foreslog oprettet en mail-adresseliste, således at Beboerforeningen også kan sende informationer ud den vej. Dog blev noteret, at Beboerforeningen stadigvæk skal aflevere orienterende meddelelser i papirform.

Gitte Nørkjær foreslog oprettet en professionsdatabase (idébank), hvor byens beboere kunne registrere det eller de områder de er faglig kompetente til og og- så ønsker at dele med byen. Hermed blev tænkt på restaureringen af det tidligere frysehus ved True Tingsted og evt. afholdelse af loppemarked på Sportspladsen. Dog blev pointeret at idebanken ikke er forpligtende i mere end eks. 2 år.

Generalforsamlingen sluttede i god ro og orden, og bestyrelsen vil tage de indkomne ideer til vurdering på det kommende bestyrelsesmøde.

 

True den 23. marts 2003
Referent, Uwe Hansen
Formand, Gitte Nørkjær

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.