Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Historie

Fra bogen  “True – en landsbys historie” af Børge Flyvholm: Se hele bogen her

I 1974 tog en gruppe af beboere i True initiativet til at oprette en forening, der skulle varetage beboernes interesser over for myndigheder og organisationer, samt skabe sammenhold i byen.

På den stiftende generalforsamling den 28. maj 1974 blev True Beboerforening en realitet. Mødet blev holdt i en træpavillon ved skolen (den nuværende SFO True Frit) og der var mødt ca. 40 mennesker op.

Der var stor opbakning bag foreningen, næsten alle i byen var med, og mange af beboerne uden for byen sluttede også op om foreningens arbejde.

I de første år af foreningens virke var der mange og store problemer at gå i gang med. De trafikale forhold i området var ret dårlige midt i 70’erne. Det skyldtes i første omgang det store varehus Bilka og naturligvis også opbygningen af det store parcelhusområde Skjoldhøjparken.

Af andre problemer var der: busdriften, nedlæggelse af True skole og sidst, men ikke mindst, problemerne omkring den planlagte motorvej, hvor et af forslagene placerede vejen sådan, at den løb igennem den vestre del af det gamle True sogn.

True:

True er den nordligste del af Brabrand sogn i Hasle herred, Århus amt. True by, der er placeret cirka midt i det gamle sogn, ligger 9 km vest for Århus i retning mod Viborg, og 3 km nord for Brabrand by. Byen er en typisk rundby, der har bestået af mellem 15 og 20 gårde.

I middelalderen og til kort efter reformationen (1536) var True et selvstændigt sogn. Af en opmåling og taksering af landets jord, der blev lavet for at skaffe et godt beskatningsgrundlag, den såkaldte Chr. V´s matrikel, 1688, kan det ses, at True sogn var større end både Brabrand og Årslev sogne.

Man ved ikke noget bestemt om, hvornår byen er anlagt, men den menes at kunne henlægges til den senere oldtid, måske den ældre middelalder, altså tiden omkring 400-600 efter Kristi fødsel.

Betingelserne for at anlægge en landsby her var til stede, nemlig ler, vand og naturligvis noget godt landbrugsjord. Midt i byen, lidt vest for skolen (i dag SFO True Frit), har der været en udmærket lergrav, og vandet kunne hentes i Voldbæk, som løber tæt syd for true by. Byen er anlagt på et højdedrag i tilpas afstand fra Brabrand og Årslev i dalen.

Landsbynavnet True, der udtales (´tru-), har hidtil af sprogforskere ikke været mulig at tolke. Der findes to andre landsbyer med samme navn, i egnen ved Mariager/Hobro, ellers kendes navnet ikke fra andre steder i Skandinavien.

Den ældste originalform af navnet er fra 1439 Thruwæ, i 1427 staves det Thrwæ, og før den tid findes navnet stavet Thrughæ. Navnet kan komme fra det gammeldanske Thrugha, der betyder snesko, hvilket det gamle sogns udstrækning på sin vis godt kan minde lidt om.

En anden mulighed skulle være en grammatisk vekselform af det oldhøjtyske ord druh, druch, der betyder fælde til dyrefangst.

Der findes endnu et forslag til navnets tolkning, den står anført i bog nr.1 “Aarhus gennem tiderne”, her menes det, at navnet er sammensat af to led, forledet kunne være kvindenavnet Thrud eller Thrudæ og efterledet høj. Denne tolkning med høj som efterled kunne efter byens placering udmærket være rigtig, men det skal understreges, at de nævnte fortolkninger er ret usikre og hypotetiske.

True Andelsmejeri
Andelsmejeriet blev startet i True 1868. Det lå i True by (red.: i bygningen vi kender som den tidligere købmandsbutik på True Byvej 2) , og mælken blev leveret fra gårdene i True og nærmeste omegn. Mejeriet blev senere omdannet til et interessentskab, og det ændrede i 1883 navn til True Fællesmejeri. Mejeriet blev efterhånden for lille, og konkurrencen fra de større mejerier i Århus-området blev for stor. I 1903 besluttede man at stoppe, og mælken blev i stedet leveret til mejeriet Vesterbro i Århus.
Kresten Skjærlund, Brabrand-Årslev Lokalhistoriske Samling

Frysehuset
Omkring 10 år efter sidste verdenskrig kom der et nyt element til brug i den daglige husholdning. Det drejer sig om de mange frysehuse, der blev opført landet over.

En sammenslutning af beboere i True fik 1951 et mindre frysehus bygget. Arealet, frysehuset blev opført på, var stillet til rådighed af Søren Kaae fra Selkærgård og lå på Espenhøjvej ved siden af gårdens gamle stuehus inde i byen. Frysehuset havde 20 boxe, hvoraf den ene var stillet gratis til rådighed for Marta og Søren Kaae.

Ved oprettelsen af frysehuset opstod der tvistigheder mellem leverandøren af anlægget og køberne i True. Sælgeren havde fortalt, at projektet omfattede både bygningen og fryseanlægget, men det viste sig, at kontrakten kun indeholdt anlægget, bygningen måtte man derfor selv sørge for at få opført. Det blev derved noget dyrere, end der var regnet med i første omgang. Ud af de 20 boxholdere blev der valgt en bestyrelse til varetagelse af driften.

Inden frysehuset i True blev opført, havde man benyttet de to frysehuse, der var i området, eet i Brabrand og et andet ved Mundelstrup Mejeri. I disse åbne frysehuse kunne der lejes et aflukke, ofte kaldt kaninbur, til opbevaring af varer.

Det lille frysehus i True kørte udmærket og alle boxe var lejet ud. Anlæggets kompressor blev fornyet sidst i 1960’erne. Men i løbet af 70’erne blev den tekniske udvikling en for hård konkurrent til frysehuset. Det blev mere og mere almindeligt, at man havde en hjemmefryser, og samtidig med det havde der været en del tyverier i frysehuset. I 1977 blev der bl.a. fjernet en hel gris fra Lilly og Søren Thomassens box. Interessen faldt og da anlæggets motor trængte til en større reparation, blev det i sæsonen 1978-79 besluttet at ophøre med True Frysehus.

I efteråret 1979 lejede Søren Kaae bygningen ud til Leif Larsen, Espenhøjvej 3, der fjernede de gamle boxe og lavede garage.
Kilde: Børge Flyvholm – en landsbys historie.

Den 10. marts 2003 indgik True Beboerforening en kontrakt med Skov- og Naturstyrelsen om brugsret til bygningen og det tilstødende areal “True Tingsted” til glæde for alle byens borgere.

I sensommeren 2005 gik True Beboerforening i gang med at renovere frysehuset. Renoveringen af Frysehuset blev muliggjort fordi foreningen søgte og fik bevilget 35.000 kr. fra Søren Christian Sørensens Velgørenhedsfond til formålet.

Knud Mortensen og Svend Johansen ledte arbejdet, der kom til at omfatte murerarbejde i gavlen, udskiftning af fuger i murværket, støbning af nyt gulv, udskiftning af vinduer og overliggere med nye, isætning af ny dør og udskiftning af taget. Arbejdet blev hovedsageligt udført i weekenderne og med stor entusiasme.

Renoveringen af Frysehuset blev fejret ved et indvielsesarrangement på True Tingsted den 10. juni 2006. Frysehuset anvendes til opbevaring af True Beboerforenings ejendele.
True Beboerforening
True Skole
Skoleloven af 1814 satte også sine spor i True. Det lille landsbysamfund fik sin skole, som sammen med skolerne i Årslev og Brabrand indtil videre udgjorde det samlede undervisningstilbud i Brabrand-Årslev Kommune.

I 1862 og igen i 1901 rejstes nye skolebygninger, den sidste på den gamle kirkes plads, og i 1915 og 1916 kom henholdsvis gymnastikhuset og lærerboligen til, mens skolehuset fra 1862, der fra 1901 havde fungeret som lærerbolig, blev revet ned.

I 1940 fandt en ombygning sted, i 1952 moderniseredes skolen, og i 1970 fulgte den med Brabrand-Årslev Kommune ind i den nye storkommune. True Skole var kommunens eneste landsbyskole, og det varede da også kun til august 1976, før den blev nedlagt, og eleverne overført til den nye Skjoldhøjskole, som lå lige i nærheden.

Forinden havde skolenævnet forgæves ytret ønske om, at skolen blev opretholdt som forskole for børn på 0.-3. klassetrin. Skoleårene 1973/74 og 1974/75 havde ellers udsat skolen i True for store prøvelser, idet elevtallet på den lille 3-klassede skole med elever på klassetrinnene fra 1. til 7. klasse pludselig steg fra knap 50 til det dobbelte.

Lærerkollegiet med førstelæreren i spidsen fandt situationen uholdbar, skoleforvaltningen opprioriterede byggeriet på Skjoldhøjskolen, og kort tid senere måtte man i True strække våben, lukke skolen med de fire klasser og aflevere små hundrede elever til en skole, som på godt og ondt udgjorde en skærende kontrast til skolen på True Byvej nummer 8.
Litteraturhenvisning: Børge Flyvholm: True – en landsbys historie. 1984.
Henning Spure Nielsen, Århus Byhistoriske Udvalg.

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.