Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Vedtægter

§1 Formål:
Det er True Beboerforenings formål at varetage byens og dens indbyggeres interesser i forhold til offentlige myndigheder samt i relation til øvrige interessenter af enhver art, herunder organisationer og foreninger.

Det er endvidere foreningens formål at repræsentere byen og dens borgere i alle relevante udvalg, regionale fællesforeninger m.v.Endelig er det True Beboerforenings formål at befæste og udvikle det sociale sammenhold og den lokale samhørighed imellem alle beboere i byen og den nærmeste omegn.

§2 Medlemskab:
Medlemskab kan opnås af personer der er 18 år eller derover, der er – eller på et tidligere tidspunkt har været – beboer i True By eller nærmeste omegn.Endvidere kan ejere af fast ejendom eller erhvervsdrivende i True, der ikke personligt er bosiddende i byen eller dens nærmeste omegn, blive optaget som medlemmer af foreningen.

§3 Kontingent:
Årets kontingent fastsættes – tillige med budgettet – på den årlige generalforsamling.Foreningens kasserer fremsender opkrævninger på det af generalforsamlingen fastsatte medlemskontingent inden udløbet af april måned med seneste betalingsdato pr. 31. maj.
Ved overskridelse af betalingsfristen med mere end 60 dage bortfalder medlemskabet af foreningen.

§4 Generalforsamlingen:
Den ordinære generalforsamling afholdes én gang årligt inden udløbet af årets første kvartal.
Indkaldelse til generalforsamlingen skal ske skriftligt med mindst 14 dages varsel til alle medlemmer. Der fremsendes højest én indkaldelse pr. husstand.
Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed.
Alle afgørelser, når bortses fra vedtægtsændringer samt beslutning om foreningens opløsning, træffes ved simpelt stemmeflertal.
Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest 8 dage inden generalforsamlingen.
I tilfælde af forslag til vedtægtsændringer fremsendes disse senest 4 dage inden generalforsamlingen til alle medlemmer, dog højest et sæt pr. husstand.
Gennemførelse af vedtægtsændringer kræver 2/3 stemmeflertal på generalforsamlingen.

Generalforsamlingens dagsorden skal bestå af følgende punkter:

 1. Velkomst ved formanden.
 2. Valg af referent.
 3. Valg af dirigent.
 4. Valg af stemmetællere.
 5. Formandens beretning og bestyrelsens planer for det følgende år.
 6. Foreningens regnskab til godkendelse.
 7. Forslag fra bestyrelsen.
 8. Forslag fra medlemmerne.
 9. Budget samt medlemskontingent for indeværende regnskabsår.
 10. Valg af:
  1. 2 bestyrelsesmedlemmer (i ulige kalenderår).
  2. 3 bestyrelsesmedlemmer (i lige kalenderår).
  3. 3 suppleanter.
  4. 2 revisorer, der ikke i forvejen er valgt til bestyrelsen.

  11. Eventuelt

Der fremsendes senest 14 dage efter generalforsamlingen et af foreningens sekretær udarbejdet generalforsamlingsreferat til alle medlemmer, dog højest et referat pr. husstand.

§5 Bestyrelse:
Foreningen ledes af en bestyrelse på 5 medlemmer, der vælges for 2 år ad gangen på den ordinære generalforsamling, således at 2 bestyrelsesmedlemmer afgår det ene år og 3 bestyrelsesmedlemmer afgår det næste år. Suppleanter og revisorer afgår hvert år.
Genvalg kan finde sted.
Bestyrelsen vælges blandt medlemmerne ved simpelt stemmeflertal.
For at kunne stille op til bestyrelsen kræves enten fremmøde på generalforsamlingen eller en samtykkeerklæring til bestyrelsen før generalforsamlingen afholdes.
Bestyrelsen konstituerer sig selv med en formand, en kasserer og en sekretær.
Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden og træffer de beslutninger, der er nødvendige for foreningens drift.
Såfremt et bestyrelsesmedlem fratræder i utide, træder en af suppleanterne ind, og bestyrelsen konstituerer sig selv igen om nødvendigt.
Foreningens bestyrelsessuppleanter deltager i bestyrelsesmøderne. Suppleanterne har taleret, men ikke stemmeret på møderne.
Alle møder indledes med en godkendelse af referatet fra sidste bestyrelsesmøde.
Forslag, der bringes til afstemning på bestyrelsesmøderne, bortfalder ved stemmelighed.
En vedtagen bestyrelsesbeslutning kræver, at mindst 3 bestyrelsesmedlemmer har været til stede.

§6 Tegningsregler:
Foreningens kasserer kan alene underskrive udbetalingsbilag, checks og andre debiteringsanerkendelser, så længe udbetalingen foretages med baggrund i en af bestyrelsen gennemført beslutning.
Kassereren kan endvidere over for foreningens medlemmer eller en tredjemand med frigørende virkning kvittere for alle foretagne indbetalinger.

§7 Hæftelse:
Der kan ikke optages nogen form for gældsforpligtelse i foreningens navn eller på foreningens vegne.

§8 Regnskabet:
Regnskabsåret følger kalenderåret.
Regnskabet skal inden udgangen af januar måned af kassereren afleveres til foreningens revisorer til gennemgang.
Revisorerne skal senest 14 dage efter modtagelsen returnere regnskabet i færdigrevideret stand.
Regnskabet udleveres skriftligt – med underskrift af formand, kasserer samt foreningens revisorer – på den ordinære generalforsamling.
Eventuelle bemærkninger fra revisorerne skal fremgå af det skriftlige regnskab.

§9 Ekstraordinær generalforsamling:
Ekstraordinær generalforsamling skal finde sted når formanden, bestyrelsen, den ordinære generalforsamling eller 1/3 af medlemmerne ønsker det.
Anmodning herom skal ske skriftligt og fremsendes til foreningens formand.
Bestyrelsen er herefter pligtig til inden 14 dage skriftligt at indkalde til den ekstraordinære generalforsamling, der skal afholdes tidligst 8 dage og senest 14 dage efter, regnet fra indkaldelsens datering.

§10 Opløsning af foreningen:
Beslutning om opløsning af foreningen kan vedtages på ordinær såvel som på ekstraordinær generalforsamling.
Beslutningen har gyldighed dersom den:

 • vedtages med 2/3 stemmeflertal.
 • bekræftes på en ekstraordinær generalforsamling, ligeledes med 2/3 stemmeflertal.

§11 Fuldmagter:
Der kan hverken på ordinære, ekstraordinære eller opløsende generalforsamlinger stemmes pr. fuldmagt.

(Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling den 10. april 2013)

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.