Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Generalforsamling 2007

Referat af True Beboerforenings ordinære generalforsamling onsdag den 7. marts 2007

ad 1. Velkomst ved formanden
Formanden Jørgen Kjaer bød velkommen.

ad 2. Valg af referent
Bent Danielsen blev valgt som referent.

ad 3. Valg af dirigent
Henrik Nordentoft blev valgt som dirigent og konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet i henhold til foreningens vedtægter.

ad 4. Valg af stemmetællere
Valgt blev Rikke Hansen og Sharon Wilkins.

ad 5. Formandens beretning og bestyrelsens planer for det følgende år
Det største projekt, foreningen har arbejdet med i flere år er renoveringen af frysehuset. Dette renoveringsarbejde blev afsluttet med bravur sidste år, der er blevet isat ny dør, nye vinduer, lavet nyt gulv, væggene er blevet kalket, murværket er blevet omfuget og til sidst blev der lagt nyt tag. Der blev lagt barkflis omkring huset, der blev fældet et par træer og andre blev beskåret.

For at fejre afslutningen på det store arbejde og takke Søren K. Sørensens fond for legatet, arrangerede vi en indvielsesfest d. 10. juni 2006. Bent havde lavet en sang om frysehusets historie, og der blev lavet grillpølser og frysehuset blev besigtiget.
Formanden holdt en tale, hvori han takkede alle som havde bidraget til renoveringen enten med penge, arbejdskraft eller materialer. Den tak blev gentaget.. Knud Mortensen blev som primus motor for renoveringen betænkt med en flaske.
Arrangementet var godt besøgt, blandt gæsterne var Poul Malling og Hans Høeg fra Søren K. Sørensens fond. Der skulle have været afholdt en petanqueturnering, men folk ville hellere snakke med hinanden, så vi brændte inde med nogle præmier.

Årets Skt. Hans fest blev afviklet i god ro og orden og under gode vejrmæssige forhold og med stor deltagelse, med sang og tale og sædvanlig god stemning.

Den 24. september var der så arrangeret en udflugt til True Skov under ledelse af en naturguide (Red. Jan Kjærgaard), også dette arrangement samlede mange deltagere, som fik en både underholdende og oplysende tur ud af det, ikke mindst pga. en kompetent og munter guide.

Truefesten den 27. oktober samlede fuldt hus og det gode humør, som Truebeboerne havde bragt med sig hjemmefra sammen med maden, blev skruet op til uanede højder ved hjælp af diverse underholdende indslag, der blev sunget diverse sange under ledelse og akkompagnement af Bent.

En af sangene havde det for nogle kedelige og for andre glædelige resultat, at formanden opgav sin plan om at trække sig tilbage fra posten som formand for True Beboerforening, hvilket ikke skulle stille sig i vejen for at andre stillede op som modkandidater. Løjerne kulminerede med at en repræsentant for foreningen ”De lattergale” instruerede os i latterens ædle kunst.

Søndag d. 18. marts afholdtes den obligate fastelavnsfest. Også her var der fuldt hus, sang og højt humør. Kattekongerne og dronningerne blev kåret, og der blev uddelt præmier til de bedst udklædte både blandt børn og voksne. Der var nemlig også en del voksne, der havde klædt sig ud.

Udover disse arrangementer har foreningen været med i et vinsmagningsarrangement hos Torben Dahl, som præsenterede diverse italienske vine. Også dette arrangement var særdeles velbesøgt.

I det hele taget så har året været præget af succeshistorier, vi har kunnet glæde os over afslutningen af renoveringsprojektet, stor tilslutning til alle arrangementer undtagen til petanqueaftnerne og turneringen i forbindelse med indvielsen af frysehuset. Der er generelt stor opbakning til foreningen, hvilket bl.a. ses af stigende medlemstal. Også serviceudlejningen går godt og økonomien er god.

I årets løb har bestyrelsen udover det allerede nævnte arbejdet med og været involveret i følgende:

  1. Vi har i samarbejde med Fællesrådet udarbejdet en cykelstiplan for området og indsendt den til Kommunen.
  2. Vi deltog i Svæveflyveklubbens arrangement omkring første spadestik til hangaren d. 26. maj 2006, og vi overrakte foreningen en flyver dvs. en snaps og en gul sodavand til indtagelse efter veloverstået flyvning.
  3. Desuden har vi måttet tage stilling til en ansøgning om udstykning af en grund fra matrikel nr. 13 d, True By, Brabrand til opførelse af en aftægtsbolig.
    Efter moden overvejelse var der enighed i bestyrelsen om, at vi burde gøre indsigelse mod udstykningen, fordi den krævede dispensation fra lokalplanen, hvor der bl.a. står:
    ”det er af stor betydning for helhedsindtrykket af landsbymiljøet, at gårdene bevarer deres dominans—”.
    Bestyrelsen er af den opfattelse, at bebyggelsen af den tomme grund vil være i modstrid med denne intention.

Planer:

Vi har planlagt et nummer af Trueposten, der skal udkomme her i foråret.
Vi har diskuteret muligheden for at få lavet en ny og måske endda ajourført udgave af Truebogen.
Overvejet et arrangement for børn og forældre med diverse underholdning og aktiviteter – fællessang, oplæsning, skuespil.

Formandens beretning blev godkendt af generalforsamlingen.

ad 6. Foreningens regnskab til godkendelse
Kassereren Uwe Hansen gennemgik det meget flotte og gennemskuelige regnskab for 2006 og sammenholdt dette med budgettet for samme. Regnskabet udviste stigende indtægter i form af øget kontingentindbetaling, øget indtjening på serviceudlejning og øget indtægt ved salg af øl/vand.

Udgifterne var som budgetterede, hvilket resulterer i et driftsunderskud på 8.168,23 kr. mod budgetteret 11.650,00 kr. Underskuddet var budgetteret på grund den sidste manglende regning for renoveringen af Frysehuset.
Foreningens egenkapital udgjorde pr. 31. december 2006 12.854,00 kr.

Regnskabet blev godkendt af generalforsamlingen.

ad 7. Forslag fra bestyrelsen
Ingen indkomne forslag

ad 8. Forslag fra medlemmerne
Ingen indkomne forslag.

ad 9. Budget samt medlemskontingent for indeværende regnskabsår
Egentligt budget for 2007 var iflg. kasserer Uwe Hansen ikke udarbejdet, idet det forventes at blive som budgettet for 2006, dog med undtagelse af posten anskaffelser. Dette blev godkendt af generalforsamlingen.

Bestyrelsen foreslog uændret kontingent: 100 kr. pr. år pr. person og 50 kr. for pensionister. Forslaget blev vedtaget.

ad 10. Valg af:

– 1 formand
– 1 bestyrelsesmedlem
– 3 suppleanter
– 2 revisorer, der ikke i forvejen er valgt til bestyrelsen

– Som formand blev valgt Jørgen Kjaer, Opkærsvej 4. (formanden betingede sig at Truesangen skal afsynges i minimum forkortet udgave til hvert festligt arrangement i True Beboerforening)
– Som bestyrelsesmedlem blev valgt Bent Danielsen, Trueholmvej 14 A.
– Som suppleanter blev valgt Rikke Dalentoft, True Byvej 14, Claus Børresen, Opkærsvej 6 og Sharon Wilkins, True Byvej 19.
– Som revisorer blev valgt Karin Fogh Nielsen, True Byvej 15 og Tim Caudery, True Byvej 4.

ad 11. Eventuelt

Medlemstal
Niels Danielsen spurgte kassereren om hvor mange medlemmer foreningen består af. Bestyrelsen havde ikke det eksakte tal, men skønner at tallet ligger på omkring 70 medlemmer.

Gymnastik / Yoga
Henrik Nordentoft oplyste, at Bente Fyrisdal afholder gymnastik/yoga for de kvindelige Trueboerne i gymnastiksalen den 15. marts kl. 19.00 – 20.00. For at deltage skal man møde op med liggeunderlag.

Buslinie 74
Leder af True Fritidshjem, Dax Rohde, orienterede forsamlingen om at buslinie 74 bliver nedlagt i forbindelse med udmøntningen af Byrådets seneste budgetforlig. Børn & Unge afdelingen ved Århus kommune har fået midler til skolekørsel fra 25. marts 2006 (hvor sommerkøreplanen træder i kraft), men den er ikke anvendelig for Fritidshjemmets børn, da den ikke er planlagt til at køre mellem Skjoldhøjskolen og True Fritidshjem (som fremover er en del af Skjoldhøjskolens skolefritidsordning – SFO for 0. – 4. klassebørn).

Jesper Malling foreslog som en mulighed, at Fritidshjemmet kunne søge Søren Kristian Sørensens fond om midler til anskaffelse af en minibus til brug for Fritidshjemmet, men oplyste samtidig, at det kunne være en langsommelig og noget besværlig affære.

Formanden vil udarbejde en indsigelse til Midttrafik mod nedlæggelsen af buslinie 74, idet generalforsamlingen var enig i, at bussen er vigtig for Trueboerne – såvel børnene som de ældre beboere.

Vestby analyse
Dax Rohde orienterede desuden om skoleområdets vestby-analyse, som offentliggøres den 8. marts 2007. Denne opruller flere forskellige scenarier som konsekvens af en prognose om et faldende børnetal i vestby området på ca. 500 børn frem til år 2010. Der opereres i den forbindelse bl.a. med lukning af en eller flere skoler for at modgå en manglende indtægt på 18 millioner kr. som følge af det faldende børnetal.

Flere bump i True
Jesper Malling opfordrede bestyrelsen til at arbejde for flere bump i True og/eller skilte med hastighedsbegrænsning for at nedsætte farten på den gennemkørende trafik i True By.

Formanden uddybede baggrunden for de allerede eksisterende bump, og han vurderede, at det ikke på nuværende tidspunkt vil være muligt at få Kommunen til at etablere flere bump i True og heller ikke at få Fællesrådets opbakning til en prioritering af et sådant forslag, ligesom Politiet ved flere lejligheder har tilkendegivet, at de ikke vil opsætte færdselstavler, som de ikke mener, vil blive respekteret af trafikanterne.

Sharon Wilkins spurgte, om der forventes mere trafik gennem True By når svæveflyvebanen tages i brug. Bestyrelsen svarede, at der ikke forventes øget trafik.

Udstykning / Lokalplan 488
Adspurgt af Uwe Hansen om deltagernes holdning til udstykning, satte Jesper Malling spørgsmålstegn ved, om bestyrelsen i True Beboerforening havde taget den rigtige beslutning i forbindelse med den nylige kommentar til kommunen i forbindelse med den ansøgte udstykning fra True Byvej 27, og om bestyrelsen i det hele taget kunne udtale sig i en sådan situation uden forudgående høring af Trues øvrige beboere.

Karin Fogh Nielsen var af den mening at bestyrelsen skal tage stilling i en sådan situation, og formand Jørgen Kjaer bekræftede dette og henviste til Beboerforeningens vedtægter, hvoraf fremgår:

”Det er True Beboerforenings formål at varetage byens og dens indbyggeres interesser i forhold til offentlige myndigheder samt i relation til øvrige interessenter af enhver art, herunder organisationer og foreninger.”

For fremadrettet at få beboernes generelle og principielle holdning til indholdet af Lokalplan 488, blev det foreslået at sætte punktet til generel diskussion på næste generalforsamling.

Skovtur
Karin Fogh Nielsen gav udtryk for, at sidste års skovtur med naturguide sagtens kunne tåle en gentagelse, da det havde været en god oplevelse med fin deltagelse. Bestyrelsen tog det til efterretning.

Børnearrangement
Torben Dahl undersøger muligheden for at skaffe en eller anden form for kunstnere til et kommende arrangement for børnene i True.

Valg til Fællesrådet
Formanden orienterede om at Bent Danielsen har indvilget i at stille op som Beboerforeningens kandidat til det kommende valg til Fællesrådet.

Generalforsamlingen sluttede i god ro og orden med servering af Claus Børresens fantastiske hjemmelavede æblekage og det efterfølgende hyggelige “kyllingespil” med sjove præmier.

True den 9. marts 2007
Referent, Bent Danielsen   /   Formand, Jørgen Kjaer

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.