Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Generalforsamling 2005

Referat af True Beboerforenings ordinære generalforsamling onsdag den 9. marts 2005

ad 1. Velkomst ved formanden
Formanden Jørgen Kjaer bød velkommen og kunne samtidig konstatere et ganske pænt fremmøde.

ad 2. Valg af referent
Bent Danielsen blev valgt som referent.

ad 3.Valg af dirigent
Henrik Nordentoft blev valgt som dirigent og konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet i henhold til foreningens vedtægter (indkaldelsen var ude allerede en uge før Fastelavn).

ad 4. Valg af stemmetællere.
Valgt blev Lars Munthe og Elisabeth Caudery.

ad 5. Beretning og bestyrelsens planer for det kommende år.

Disposition:

  1. Arrangementer i årets løb
  1. Andre opgaver vi har arbejdet med
  1. Oplysninger
  1. Planer for det kommende år

1. Arrangementer i årets løb

Den 29. maj fejrede vi beboerforeningens 30 års jubilæum på Tingstedet. Vi havde besluttet at gøre noget specielt for børnene og havde til den ende lejet en hoppeborg. Dem, der var med, siger at det var en stor succes.

Sankt Hans aftens arrangementet blev desværre ramt af regn og rusk. Vi besluttede at aflyse arrangementet, da teltene i Bents have fløj bort i stormen og vi heller ikke regnede med, at vi kunne få ild i bålet.

Men en del Trueboere lod sig ikke afskrække og mødte alligevel op, hvorfor vi besluttede at gøre et forsøg på at få ild i bålet. Ved hjælp af store mængder dieselolie, aviser og andre materialer og en stor kollektiv indsats, som ikke mindst børnene deltog i, lykkedes det langsomt at få ild i bålet. Desværre var det kun de mest ihærdige her i blandt formanden, der oplevede at se bålet stå i lys lue.

Den 21. august afholdt vi for andet år i træk bagagerumsmarked og dyrskue i samarbejde med spejderne. Arrangementet var igen godt besøgt både af sælgere og kunder og foreningens nyindkøbte telt bestod sin prøve.

Til dyrskuet var der desværre kun tilmeldt to kaniner, men det lykkedes formanden at overtale én af de besøgende til at lade sin hund deltage i konkurrencen, således kom der lidt mere spænding over udfaldet af konkurrencen. Der var heller ikke den store tilslutning til sanglegene.

Men alligevel synes vi at arrangementet var en succes og har vist sin bæredygtighed

(Red.: Karin Nielsen opfordrede bestyrelsen til at lave mere reklame for bagagerumsmarkedet, således at der kunne komme flere besøgende udefra og forhåbentligt gang i lidt mere salg i standene).

Høstfesten afholdtes den 29. oktober med pæn tilslutning om end lidt mindre end sidste år. Vi havde en hyggelig aften med underholdning af Bent og afsyngelse af den af ham forfattede beboerforenings sang,  som han også selv har sat i musik. Vi er glade for at have vores egen digter og komponist herude i True.

I indeværende år har vi som sædvanligt afholdt vores fastelavnsarrangementet, der var igen i år fuldt hus, god stemning og mange sære væsner.

Det lykkedes også at få gang i petanque-banen. Bestyrelsen udnævnte onsdag til petanque-dag og der blev afholdt en række petanque-aftener i sommerens løb. Vi regner med at genoptage traditionen i løbet af foråret.

2. Andre opgaver vi har arbejdet med

Som sædvanligt har vi i Samarbejde med Fællesrådet for Tilst-True-Skjoldhøj arbejdet med trafikproblemerne.

I Fællesrådet udarbejder vi hvert år en trafikrapport med prioriterede forslag til løsning af de forskellige problemer i området,  og forslaget sender vi ind til Kommunen. Sidste år prioriterede vi i Fællesrådet løsning af problemerne omkring overbelastning af Viborgvej og problemerne i Tilst By.

Vi ønsker udvidelse af Viborgvej, regulering af krydset Havkærvej/Viborgvej incl. McDonald’s-rundkørslen, trafikdæmpende foranstaltninger på Tilst Vestervej/Havkærvej, desuden har vi understreget behovet for forbedring af sikkerheden på områdets skoleveje.

Efter stærkt pres har kommunen nu besluttet at gøre noget ved krydset Havkærvej/Viborgvej, pengene er bevilget og arbejdet planlægges påbegyndt allerede i foråret d.å.

Man har også en plan for trafikregulering af Tilst-Vestervej, men hvornår planen føres ud i livet er ikke besluttet. Udvidelsen af Viborgvej er besluttet men ligger formodentlig en del år frem i tiden.

Hvad angår problemerne i True-området, har beboerforeningens bestyrelse prioriteret følgende forslag til forbedring af sikkerheden på børnenes skolevej:

1. forbedring af trafiksikkerheden omkring Skjoldhøjskolen

2. opsætning af paddehatte på Trueholmvej

3. etablering af cykel/gangsti langs Trueholmvej ud til Anelystvej og langs Anelystvej fra Bilkakrydset til Brabrand

4. forlægning af Selkærvejs udmunding i Espenhøjvej

5. sikring af krydset Trueholmvej/True Byvej

6. etablering af fortove hvor det er muligt

7. etablering af bump ved indkørslen til True ad Opkærsvej

8. hyppigere slåning af rabatten på Trueholmvej

Desuden har vi stillet forskellige forslag til forbedring af sikkerheden på Anelystvej

9. hastighedsdæmpning

10. rundkørsel eller chikane ved Trueholmvejs udmunding i Anelystvej

Vi har også foreslået:

11 asfalteret sti langs True Holmstrupgårdsvej

12. justering af riste i tunnelen under Anelystvej

og vi har gjort opmærksom på

13. den dårlige vejbelægning

 

Status

vedrørende ovennævnte forslag,

1. Kommunen afventer resultatet af en spørgeskemaundersøgelse på kommunens skoler vedrørende trafiksikkerheden

(Det ser ud som om, der ikke er den store forståelse fra kommunens side for Skjoldhøjskolens trafikproblemer, og det er nok skolen selv der fremover skal markere sig i den henseende).

2. Kommunen anvender principielt ikke paddehatte

3. Der etableres ikke cykelsti langs Anelystvej, der rettes ud. Derimod vil der blive en sti til Helenelyst og Brabrand i forlængelse af Langhøjvej (Red.: Beboerforeningen vil være opmærksom på eventuelle ændringer i trafikken på Trueholmvej som følge af ovenstående ændringer).
Senere tilføjelse: Formanden oplyste, at Langhøjvejs udmunding i Anelystvej ville blive spærret. Denne spærring er dog kun midlertidig.

Der var opfordring fra Marianne og Svend på Espenhøjvej om at søge det yderste bump på Espenhøjvej flyttet længere mod vest.

Nogle af beboerne havde fra kloakrenoveringsfolkene fået oplyst at asfalteringen af vejene i True ville blive påbegyndt den 18. marts.

4. Der arbejdes på forlægning af Selkærvej’s udmunding i Espenhøjvej, og på at gøre Selkærvej til en skovsti, men der er måske problemer omkring miljøvirkningen af oprevet asfalt.

5. Ingen respons

6. Ingen respons

7. Afvist

Der var opfordring fra Marianne og Svend på Espenhøjvej om at søge det yderste bump på Espenhøjvej flyttet længere mod vest.Nogle af beboerne havde fra kloakrenoveringsfolkene fået oplyst at asfalteringen af vejene i True ville blive påbegyndt den 18. marts.

8. Man har udvist forståelse for problemet og på opfordring slået rabatten

9. Ingen respons

10. Ingen respons

11. Accepteret, men pengene ikke bevilget endnu

12.  Ønsket er sendt videre til Kloakvedligeholdelsen

13. Den dårlige vejbelægning udbedres i forbindelse med sanering af kloaksystemet.

Foranlediget  af en henvendelse fra Kommunen vedr. ombygningen af Truegården har vi skrevet, at vi ikke har noget som helst imod, at den indrettes til kontorbygninger med henblik på udlejning, men at vi er betænkelige ved den øgede trafik ad True-Holmstrupsgårdsvej ind til Truegården og vi har i den sammenhæng foreslået følgende:

–            etablering af fortov i den ene vejside

–            hastighedsbegrænsning til lavest mulige niveau kombineret med fartdæmpende foranstaltning.

–            tydelig markering af, hvor True-Holmstrupgårdvejs status som vej begynder og ophører samt markering af, at der færdes børn på vejen.

–            forskrifter for beplantning ud til True-Holmstrupgårdvej, således at det kan forhindres at fremtidig beplantning kan genere trafikanternes udsyn.

–            foranstaltninger til sikring af, at den største trafikale belastning kommer til at foregå ad alléen og ikke ad True-Holmstrupgårdvej, evt. som foreslået i brev fra Bygningsvæsenets Sekretariat.

Foranlediget af diskussionen med Truegårdens ejer om trafiksikkerhedsproblemerne omkring adgangen til Truegården skal jeg som formand for beboerforeningen endnu engang henstille, at beboerne i True selv bidrager til at mindske risikoen for uheld ved dels at sørge for at beplantning, der kan genere udsynet, beskæres, og dels så vidt muligt undgå at parkere på vejene.

I årets løb har vi desuden arbejdet på at få Frysehuset, som vi har fået udlånt af Skov- og Naturstyrelsen, sat i stand sådan at vi kunne bruge det som magasin for Beboerforeningens materiel.

Bestyrelsen og flere beboere har kalket og pudset og malet vinduer. Knud Mortensen og Sven Johansen har opsat nogle kraftige reoler.

Bestyrelsen takker alle dem, der har givet en hånd med for deres opbakning. En særlig tak rettes til Svend og Lone Johansen for, at foreningen gennem flere år har måttet deponere sit materiel i én af deres udlænger.

3. Oplysninger:

Fællesrådet har udarbejdet en brochure om takt og tone med henblik på at få børn og unge til at udvise større omtanke i den daglige omgang med hinanden og større respekt overfor de fysiske omgivelser.

Der er også udarbejdet en velkomstfolder til nye beboere.

4. Planer for det kommende år:

De sædvanlige arrangementer agtes afholdt, bagagerumsmarked rykkes til midt i august for at få plads til en udflugt (ref.: sejltur) over Århusbugten til Knebel

. (ref.: der var generel positiv stemning blandt de fremmødte på generalforsamlingen for at arbejde for en sådan udflugt/sejltur).

Vi regner med at arrangere en kollektiv udflugt til Lyngbygårdfestivalen.

Der vil blive indsendt en ansøgning til Søren K. Sørensens fond om tilskud til istandsættelse af frysehuset. Knud Mortensen har udarbejdet et tilbud på arbejdet (ref.: Carl Jensen, Skov- og Naturstyrelsen har givet tilsagn om at det er i orden at vi istandsætter Frysehuset, blot at han forinden ser og godkender planerne).

Petanque-turneringen på True Tingsted forventes opstartet allerede her i foråret.

Carl Jensen, Skov- og Naturstyrelsen, skal spørges angående fjernelse af et udgået træ ved frysehuset, idet der kan være fare for at det ødelægger enten frysehuset eller naboejendommen. Uwe Hansen sættes på sagen.

Formandens beretning blev godkendt af generalforsamlingen.

ad 6. Foreningens regnskab til godkendelse.

Bent Danielsen gennemgik regnskabet 2004 sammenholdt med budgettet for samme.

Regnskabet blev godkendt med et underskud på 2.040,46 kr.

Kommentarerne til regnskabet var, at underskudet var ca. 1.000 kr. mindre end budgetteret trods det faktum at salget af øl/vand var noget mindre end budgetteret, hovedsageligt på grund af manglende salg til Sankt Hans-festen.

Foreningen har pr. 31. december 2004 en egenkapital på kr. 8.503,13 kr.

ad 7. Forslag fra bestyrelsen

Ingen forslag.

Ref.: Der vil til næste generalforsamling komme forslag fra bestyrelsen om at referatet fra generalforsamlingen udsendes elektronisk på foreningens hjemmeside www.true-beboerforening.dk, samt ophænges på True Fritidshjem.

ad 8. Forslag fra medlemmerne

Ingen indkomne forslag.

ad 9. Budget samt medlemskontingent for indeværende regnskabsår

Budgettet blev godkendt.

Bestyrelsen foreslog uændret kontingent: 100 kr. pr. år pr. person og 50 kr. for pensionister.

Forslaget blev vedtaget.

ad 10. Valg af:

– 1 formand.

– 1 bestyrelsesmedlem.

– 3 suppleanter.

– 2 revisorer, der ikke i forvejen er valgt til bestyrelsen.

Som formand blev valgt Jørgen Kjaer, Opkærsvej 4.

Som bestyrelsesmedlem blev valgt Bent Danielsen, Trueholmvej 14 A.

Som suppleanter blev valgt Jan Vinther, Langhøjvej 1 B, Claus Børresen, Opkærsvej 6 og Rikke Dalentoft, True Byvej 14.

Som revisorer blev valgt Karin Fogh Nielsen True Byvej 15 og Tim Caudery, True Byvej 4.

ad 11. Eventuelt

True Fritidshjem og flere af True’s beboere har overfor Bestyrelsen givet udtryk for, at der er et problemer med løsgående hunde i True by.

True Fritidshjem har oplyst, at de løsgående hunde giver anledning til utryghed, henset til at Fritidshjemmet på kommunens vegne har ansvaret for mange børn på og omkring Fritidshjemmet i dag og aftentimerne.

Nogle beboere har ligeledes følt sig utrygge ved at hundene har fulgt dem tæt når de bevæger sig rundt i True.

Beboerforeningens bestyrelse vil tage kontakt til de implicerede parter for at få en dialog og en løsning på problemet.

Generalforsamlingen sluttede i god ro og orden med servering af Lars Munthe’s enestående hjemmelavede æblekage og en modificeret udgave af det legendariske “kyllingespil”.

True den 12. marts 2005

Referent, Bent Danielsen

Formand, Jørgen Kjaer

 

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.