Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Generalforsamling 2009

Referat af True Beboerforenings ordinære generalforsamling onsdag den 11. marts 2009

 

ad 1. Velkomst ved formanden
Formanden Jørgen Kjaer bød velkommen.
ad 2. Valg af referent
Uwe Hansen blev valgt som referent.
ad 3. Valg af dirigent
Henrik Nordentoft blev valgt som dirigent og konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet i henhold til foreningens vedtægter.

ad 4. Valg af stemmetællere
Valgt blev Rikke Møller Hansen og Karsten Nielsen.
ad 5. Formandens beretning og bestyrelsens planer for det følgende år
Efter generalforsamlingen 2008 konstituerede bestyrelsen sig med Bent Danielsen som næstformand. Vi har siden sidste generalforsamling afholdt følgende arrangementer.

 

 1. Hold-Byen-Ren dag i 2008 skabte et godt rent resultat og god hygge blandt deltagerne.
 2. Sankt Hans festen samlede mange deltagere og blev afviklet med sang og musik ved Bent.
 3. Truefesten blev afholdt sidste fredag i oktober. I år havde vi entreret med ”True All Stars” et lokalt til lejligheden sammensat orkester.
 4. Fastelavnsfesten blev afholdt i februar i år. I år var vi forudseende, og anvendte alle borde og stole, navnligt var der mange børn med meget flotte dragter. Der blev sunget nogle sange til akkompagnement af Bent og vi fik udnævnt kattekonger og dronninger både blandt børn og voksne og uddelt præmier for bedste udklædning.Desuden blev lokal mannequin, Sophus Møller Hansen, præsenteret med gammel soldaterudklædning fra 1965. Udrustningen blev dengang båret af Anna Rasmussens søn som brugte det, da han gik rundt og ”raslede” i True som Fastelavnssoldat.

 

Bestyrelsen har i øvrigt i det forløbne år

 

°       udsendt et nummer af Trueposten.

 • indkøbt 20 nye stole.
 • afholdt arbejdsdage på Tingstedet for at få luget petanquebanen og renset mellem buskene.
 • foretaget et rundspørge blandt beboerne vedrørende problemer med kloakkerne og agter efter generalforsamlingen at henvende sig til Kommunen angående disse problemer.
 • Vi har talt med Carl Jensen vedr. forlængelse af vores kontrakt vedrørende brug af Tingstedet og Frysehuset. Silkeborg Skovdistrikt vil gerne forlænge kontrakten, når den udløber.
 • Vi har også haft kontakt med Carl Jensen vedr. eventuel anden form for beplantning ud til vejen og flytning af de store sten ved grillen.

 

 

Planer for det kommende år:

 

°        Der planlægges en ”hold byen ren” – dag lørdag d. 4. april kl. 11.00 (mødested – True Tingsted, Espenhøjvej).

°        Det påtænkes at arrangere en skovtur med naturguide ligesom for 2 år siden.

°         Vi agter at genoptrykke Bogen om True – ”True – en landsbys historie”. Forfatteren,      Børge Flyvholm er indforstået hermed.

°         Vi har planer om indkøb af yderligere nye stole til erstatning for og supplement af de gamle.
Formandens beretning blev godkendt af generalforsamlingen.

Herefter orienterede Bent Danielsen om trafikken i True og nyt fra Fællesrådet for Tilst, True og Skjoldhøj:

På generalforsamlingen i 2008 var der et ønske om at gøre noget for at dæmpe farten på den gennemgående trafik i True. True Beboerforening sendte derfor i samarbejde med SFO True Frit et brev til Århus kommune, Vej og Trafik med anmodning om forsøgsvis at få opstillet en elektronisk fartmåler ved byskiltet på Trueholmvej.

Kommunen efterkom vores anmodning i en periode på godt 14 dage i juni måned (uge 25, 26 og lidt af 27). Resultatet heraf var at bilisterne overholdt fartgrænsen på de 50 km/t umiddelbart efter fartmåleren på Trueholmvej, mens der ikke var nogen forskel at spore i den vestlige ende af True.

På forespørgsel herom oplyste Vej og Trafik at fartmåleren ikke indsamlede data om mængden af den gennemgående trafik. På forespørgsel om skilte med ”legende børn” oplyste kommunen, at disse kun opstilles på private veje.

Konklusionen er, at der skal mere til end blot en enkelt trafikdæmpende foranstaltning ved ”indgangen” til True, eventuelt flere bump på Trueholmvej og True Byvej.

Det vurderes dog, at der hverken er den store forståelse for problemet hos Trafik og Veje, og slet ikke midler fra Byrådet hertil i øjeblikket.

Beboerne i True opfordres derfor til at lægge mærke til, om der sker en mærkbar ændring af mængden af trafik gennem True når den kommende vejføring fra Transportcenteret ved Årslev med tilslutning til Selkærvej/Glamhøjvej/Rætebølvej åbnes.

Hvis mængden af trafik derved øges, og bus 74 ikke længere betjener True, er der måske mulighed for at argumentere for at få yderligere trafikdæmpende foranstaltninger gennemført.

Alle større trafikarbejder skal helst forelægges kommunen via Fællesrådet og prioriteres sammen med de øvrige trafikale tiltag i kommunens Infrastrukturplan der indeholder en 4-årig anlægsinvesteringsoversigt samt oversigt over større projekter – eksempelvis De bynære havnearealer, Letbaneprojektet, udvidelse af Viborgvej til 4 spor, Viborgvej, busprioritering 2. etape, Tilst-ruten, cykelhandlingsplan, stiprojekter, og af lokal interesse, Anelystvej, forlængelse af buslomme, Anelystvej, ramper ved stitunnel, Opkærsvej/Bavnehøjvej, regulering af vigepligt.

Og endelig orienterede Henrik om vandsamlingsproblemer ved eksempelvis True Byvej 14 pga. forkert hældning på asfalten hvilket kommunen har bekræftet rigtigheden i samt den tidligere generende kloaklugt, hvor kommunen ikke mener at det er det nye og offentlige kloaksystem lider af lugtgener, men henviser til folks private kloaksystemer. Kommunen har desuden oplyst at der mangler et afsluttende slidlag på vejene, som man desværre ikke pt. har penge til i Kommunen.

ad 6. Foreningens regnskab til godkendelse
Uwe Hansen gennemgik regnskabet 2008 sammenholdt med tidligere års regnskaber. Regnskabet blev godkendt med et underskud på 1.696,03 kr. I året har foreningen anskaffet nye stole. Kommentarerne til regnskabet var, foreningen tærede på kapitalen, men at denne nu er nede på et gennemsnitsniveau inden for de sidste 8 år.

Foreningen havde pr. 31. december 2008 en egenkapital på 10.784,43 kr. Der var ros til kasserer Uwe Hansen for det meget flotte og gennemskuelige regnskab. Regnskabet blev godkendt.

 

ad 7. Forslag fra bestyrelsen
Bestyrelsen forelagde forslag om nedlæggelse af petanque-banen på Espenhøjvej ved Frysehuset grundet at denne bruges meget lidt eller slet ikke og grundet arbejdet med renholdelse heraf. Forslaget blev forkastet, da der kom flere forslag fra de 22 deltagere på generalforsamlingen, så som renholdelse af banen i forbindelse med arbejdsdage, honorering af unge mennesker i byen for at rengøre banen et par gange om året etc..
ad 8. Forslag fra medlemmerne
Ingen indkomne forslag før generalforsamlingens afholdelse, dog blev fremført 2 forslag på selve generalforsamlingen:

 • Der blev ytret ønske om at gøre vore børns såvel voksnes færden på True-Holmstrupgårdsvej (vejen og stien under Anelystvej) mere sikker, herunder krydset og vejen, True Byvej/Langhøjvej. Der blev foreslået blandt andet skiltning om legende børn eller skolebørn, fortov/cykelsti, lukke af for motoriserede køretøjer ud på vejen langs Truegården m.m. Bestyrelsen vil undersøge og gå i dialog.
 • Århus Kommune har placeret nogle kampesten i krydset Trueholmvej/Anelystvej. Der blev udtrykt stor bekymring fra de tilstedeværende omkring sikkerhed for blandt de bløde trafikanter. Bestyrelsen kontakter kommunen for at få fjernet stenene.

ad 9. Budget samt medlemskontingent for indeværende regnskabsår
Uwe Hansen havde udarbejdet et budget, som baserede sig på aktivitetsniveauet fra tidligere år samt formandens beretning om planerne for 2009 (blandt andet anskaffelse af flere stole). Bestyrelsen foreslog uændret kontingent: 100 kr. pr. år pr. person og 50 kr. for pensionister. Forslaget blev vedtaget.

ad 10. Valg af:

– 1 formand
– 1 bestyrelsesmedlem
– 3 suppleanter
– 2 revisorer, der ikke i forvejen er valgt til bestyrelsen

Som formand blev valgt Bent Danielsen, Trueholmvej 14A.
Som bestyrelsesmedlem blev valgt Jørgen Kjaer, Opkærsvej 4.

Som suppleanter blev valgt Claus Børresen, Opkærsvej 6, Rikke Dalentoft, True Byvej 14 og Sharon Wilkins, True Byvej 19.

Som revisorer blev valgt Karin Fogh Nielsen True Byvej 15 og Karin Danielsen, Trueholmvej 14A.

ad 11. Eventuelt
Ruth Wegeberg orienterede om at True by er en gavmild by, idet hun samlede 1.893,25 kr. ind til Folkekirkens Nødhjælp på få timer.

Palle Rix oplyste at vores borde er for høje i forhold til stolene. Et forhold som kan tages med på en arbejdsdag.

Generalforsamlingen sluttede i god ro og orden.
True den 13. marts 2009

Referent, Uwe Hansen   /   Formand, Bent Danielsen / Afgående formand Jørgen Kjaer

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.