Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Generalforsamling 2004

Referat af True Beboerforenings ordinære generalforsamling mandag den 8. marts 2004

ad 1. Velkomst.

Alle blev, i formandens fravær, budt velkomne af bestyrelsesmedlem Jørgen Kjaer, der samtidig kunne konstatere et ganske pænt fremmøde.
Under velkomsten blev det meddelt at formanden Gitte Nørkjær af personlige årsager træder tilbage ved denne generalforsamling.

Bestyrelsesmedlem Jørgen Kjaer indtræder derfor som substitueret formand.
Det blev konstateret, at generalforsamlingen er lovligt varslet ift. foreningens vedtægter.

ad 2. Valg af referent.

Henrik Nordentoft blev valgt som referent.

ad 3. Valg af dirigent.

Bent Danielsen blev valgt som dirigent.

ad 4. Valg af stemmetællere.

Uwe Hansen og Dax.

ad 5. Beretning og bestyrelsens planer for det kommende år.

Sket i 2003 :

Fastelavn :

 I 2003 blev der afholdt fastelavn med stor succes og mange deltagere såvel børn som voksne. Mange af billederne kan stadig ses på True beboerforenings hjemmeside. Her kan man bl.a. også se dem der blev kåret som kattekonge og –dronning.

Efterfølgende kom der kritik af at der blev kåret og uddelt præmie til ”Bedst udklædte”, idet det kan gøre de andre børn, som selv synes de er meget fine, kede af det. Derfor blev det foreslået at denne del udgik af fastelavnsfesten fremover.

 Generalforsamling 2003 :

 Generalforsamlingen blev atter afholdt i god ro og orden (her) på Fritidshjemmet, hvor der var pænt mange fremmødte.

 Formand blev  :
Gitte Nørkjær, Espenhøjvej 2.

Ordinært bestyrelsesmedlem blev :
Bent Danielsen, Trueholmvej 14A.

Suppleanter blev :
Sonja Skall, Langhøjvej 1A, Jan Vinther, Langhøjvej 1B, Henrik Nordentoft, True Byvej 23B.

Revisorer blev :
Tim Caudery, True Byvej 4, Karin Fogh Nielsen, True Byvej 15.

True Tingsted /Frysehus :

I løbet af foråret 2003 faldt alle aftaler med Skov- og Naturstyrelsen på plads. Det drejede sig om at finde ud af  hvad der skulle plantes og placeres hvor, hvad True Beboerforening måtte bidrage med på selve området og hvilke forpligtigelser vi skulle påtage os  og hvordan vi så gjorde det bedst.

Aftalen om True Tingsted er den første af sin art, som Skov og Naturstyrelsen har indgået. Der blev lavet og underskrevet en 5-årig driftsaftale med mulighed for forlængelse. Aftalen indbefattede at Beboerforeningen gratis fik brugsret over Frysehuset og det rekreative område. Til gengæld skulle True Beboerforening så forpligtige sig på at passe området, når det først var etableret, samt at vedligeholde selve frysehuset.

Ved selve frysehuset blev de mest nødvendige ting sat i stand af Skov- og Naturstyrelsen. De satte bl.a. enkelte nye  tagplader på, murene blev udbedret af en murer og nye låsecylindere blev sat i porten.

På True Tingsted blev der placeret 3 borde-bænke-sæt, en grill, og etableret en petanque-bane. Der blev plantet bær-buske, et nøddekrat, og sået græs.

Der blev lavet en aftale med Skjoldhøj Grundejerforening. Hvis Beboerforeningen meldte sig ind som medlem og betalte kontingent for 2 parceller, så ville Skjoldhøj Grundejerforenings havemand komme og slå græsset med samme intervaller som græsset, bliver slået i Skjoldhøj Parken. Dette arrangement har fungeret fint, og vi ønsker at det fortsætter i 2004.

Den 1. maj 2003 overtog True Beboerforning officielt True Tingsted, og der blev lavet en indvielse søndag d. 4. maj for beboere i True.

Under indvielsen blev en sten afsløret, som beboerforeningen havde fået lavet.  Stenen havde indgraveret teksten ”True Tingsted, 2003” og foreningens logo, som jo er True set fra oven.

Skov- og Naturstyrelsen gav Tingstedet 2 æbletræer, som blev plantet. Der blev holdt nogle korte taler og så var beboerforeningen vært med grillede pølser med brød og øl og vand.

Da området var fyldt med masser af sten, hvilket var en hindring for at græsset kunne blive slået med en græsklippetraktor, blev der til indvielsen lavet en sten-op-samlerkonkurrence.

Hver enkelt skulle samle så mange sten så muligt i medbragte spande, som skulle efterfølgende blev vejet, og så blev der fundet en vinder. Der var stort set ikke en sten tilbage bagefter.

Efterfølgende er der sket div. forbedringer og vedligeholdsmæssige ting ved huset: Udvendigt er taget blevet udbedret, vinduerne malet, sternen fikset samt port og vinduer malet.

Indvendigt er div. skader på murværk udbedret, pudsning  og kalkning indvendigt. Der er desuden opsat reoler ved den ene langside, så foreninges borde, stole, service etc. kan stå ordentligt.

Fint arbejde er udført her og specielt skal Knud og Svend takkes for en god indsats over flere dage.

Skt. Hans Fest :

Skt. Hans festen blev traditionen tro fejret oppe på sportspladsen med et stort bål og en heks lavet af Lars. Selve bålaftenen var en lidt våd fornøjelse og Bent og Karin (True Holmvej) lagde velvilligt have og hus til grillning og spisning af medbragt mad igen i år. Tak skal I have !

Bagagerumsmarked & børnedyrskue :

På generalforsamlingen fremkom ideen om at lave et bagagerumsmarked kombineret med et børnedyrskue. Ideen blev omsat til handling med bl.a. Karin Nielsen som primus motor, således at lørdag d. 23. August løb arrangementet af staben oppe på sportspladsen.

Datoen var sammenfaldende med den dag de Blå Spejdere holdt Groggle-jagt, dvs. en slags åbent-hus (prøv-at-være-spejder). Det gav en gensidig positiv effekt med flere besøgende end ellers forventet. Dog det at nogle af foreningens og spejdernes aktiviteter faldt sammen, gjorde at der var for få deltagere til begge typer aktiviteter.

Mange fra byen var involveret i forskellige opgaver, der var bl.a. både børne-syng-sammen med guitarakkompagnement, kaffe-telt-passere, dyrskue- og kagedommere.

Om formiddagen blev der sat et partytelt op på pladsen, og omkring middag kom folk fra byen og satte deres boder op. Der var fundet mange ting frem fra gemmerne både legetøj, brugte møbler og ikke mindst alle de kostbare ”antikviteter”.

Grill-arrangementet om aftenen døde ud, folk pakkede deres lopper sammen, tog hjem og blev hjemme.

Efterårsfest :

Fredag d. 31. Oktober blev efterårsfesten afholdt.

Der var et pænt fremmøde, hvor folk kom med lækker mad til fælles-spisning. Bent og Karin lavede god underholdning og Bent sørgede for at medbringe computer-jukebox.

Trafik:

Jørgen rapporterede om igangværende tiltag i trafikudvalget under Fællesudvalget for Skjoldhøj, True og Tilst.

Der er af trafikudvalget udarbejdet, og til Kommunen fremsendt, et oplæg vedr. løsning af de trafikale problemer i området. Hovedpunkterne er:

1.      Udvidelse af Viborgvej.

2.      Regulering af rundkørslen ved Hydro/Macdonalds.

3.      Trafikdæmpende foranstaltninger på Havkærvej/Tilst Vestervej.

4.      Sikring af skoleveje i området.

Af speciel interesse for True er: forslag om sikring af skolevejen ud for Skjoldhøjskolen, opsætning af paddehatte på Trueholmvej ell. anden form for sikring af vejen, etablering af cykel/gangsti langs Trueholmvej ud til Anelystvej og langs Anelystvej fra Bilkakrydset til Brabrand, forlægning af Selkærvejs udmunding i Espenhøjvej (så der dannes et T-kryds), sikring af krydset Trueholmvej/True Byvej, etablering af fortove i True, hvor der et muligt samt etablering af et bump ved indkørslen til True ad Opkærsvej.

”Tilst – verdens bedste forstad”:

Jørgen orienterede desuden om projektet: ”Tilst – verdens bedste forstad”.

Der er her nedsat forskellige arbejdsgrupper, der alle arbejder med at give et fælles løft til området.

Der blev bl.a. nedsat en trafikgruppe, der fremover bidrager til arbejdet i  Fællesrådets trafikgruppe. Desuden blev det oplyst, at den foreslåede gokart-bane ude i området vest for True, mod motorvejen er blevet forkastet pga. kommunens planer om andre geografiske placeringer af dén slags aktiviteter.

Yderligere blev det oplyst, at planerne om en svæve-flyveplads umiddelbart vest for byen er stillet i bero pga. en anke vedr. placeringen forholdsvis tæt på motorvejen.

Beretningen blev godkendt.

Planer for det kommende år.

 Den 28. maj 2004 bliver True Beboerforening 30 år.

Derfor holder foreningen en jubilæumsfest på Tingstedet lørdag d. 29. maj for alle byens borgere.

Der vil bl.a. være en del børneunderholdning og interesserede til at forestå denne modtages med begejstring af bestyrelsen.

Desuden vil der blive afholdt en petanque-turnering på den nye petanquebane.

Så har du kuglerne, har byen banerne !!

Der holdes alt i alt en fest på en festlig dag og alle er meget velkomne.

Lyngbygårdfestivalen.

På Lyngbygård afholdes der årligt en festival kaldet ”Blomsterplukkerfestival” og beboerforeningen arrangerer fælles udflugt til arrangementet.

Sct. Hansfest.

Som tidligere år afholdes stort Sct. Hansbål på spejderpladsen og alle er velkomne til, nogle dage i forvejen at komme med deres have-affald, som bidrag til bålet.

Bagagerumsloppemarked og børnedyreskue.

Efter et vellykket arrangement i det forløbne år vil der også i år blive afholdt  et lignende arrangement.

Byens børn –og barnlige sjæle opfordres til at møde med de dyr de gerne vil udstille.

 Truefest.

Naturligvis afholdes som altid: sidste fredag i oktober: Truefest i gymnastiksalen.

 Petanque-turnering.

I løbet af sommeren vil man vil prøve at stable en petanque-turnering på benene. Derfor er alle der kunne tænke sig et par hyggelige sommeraftener ved solnedgang og grill meget velkomne til at snakke med Niels Danielsen, Langhøjvej 3, der er mand for koordineringen her.

Beretningen og planerne for fremtiden blev godkendt.

 ad 6. Foreningens regnskab til godkendelse.

 Kasserer Uwe Hansen gennemgik regnskabet 2003.

Regnskabet blev godkendt med et underskud på 1.762,97 kr.

Kommentarerne til regnskabet var, at overskridelsen på ca. kr. 1.000 mere end budgetteret i underskud hovedsagelig skyldes den nu faste kvartalsvise udgift på 445 kr. til græsslåning vedr. True Tingsted.

Foreningen har en egenkapital på kr. 10.543,59 kr.

Desuden meddelte Dax, at Fritidshjemmet gerne vil deltage med et tilskud til kassen på kr. 500 – 600 pr. år på grund af Fritidshjemmets brug af True Tingsted. Foreningen takker .. !!

Det blev foreslået, at man skal være mere pågående ved indsamling af kontingent til foreningen, samt at der ved rundgangene her skal uddele girokort, hvor det er muligt. (Beboerforeningen har pt. ikke en girokonto pga. omkostningerne herved).

 ad 7. Forslag fra bestyrelsen.

Ingen forslag.

ad 8. Forslag fra medlemmerne.

Ingen indkomne forslag.

ad 9. Budget samt medlemskontingent for indeværende regnskabsår.

Pga. driftsresultatet foreslog bestyrelsen en kontingentforhøjelse til 100 kr. (fra 75 kr.) pr. år pr. Person og 50 kr. (fra 30 kr.) for pensionister. Forslaget blev vedtaget.

Budgettet blev godkendt.

ad 10. Valg af:

– 1 kasserer.

– 2 bestyrelsesmedlemmer.

– 3 suppleanter.

– 2 revisorer, der ikke i forvejen er valgt til bestyrelsen.

Som kasserer blev valgt Uwe Hansen, True Byvej 3.

Som bestyrelsesmedlemmer blev valgt Lars Munthe, True Byvej 10 og Henrik Nordentoft, Espenhøjvej 4.

Som suppleanter blev valgt, Jan Vinther, Langhøjvej 1B og Rikke Dalentoft, True Byvej 14 og Claus Børresen, Opkærsvej 6.

Som revisorer blev valgt Karin Fogh Nielsen True Byvej 15 og Tim Caudery, True Byvej 4.

ad 11. Eventuelt.

Der blev under punktet eventuelt opfordret til at besøge foreningens udmærkede hjemmeside med mange spændende oplysninger for vores by´s beboere.

www.true-beboerforening.dk

Desuden blev der her udsendt en efterlysning: Et maleri med True set i fugleperspektiv, set fra syd-vest. Billedet er på et tidspunkt fotograferet og fotoet er at se på hjemmesiden ”true-beboerforening.dk”.

Er der nogen der kender til dette billede er de meget velkomne til at kontakte foreningen.

Generalforsamlingen sluttede som sædvanligt i god ro og orden omkring ”kyllingespillet”, hvor entusiasmen  var helt i top.

True den 18. marts 2004

Referent, Henrik Nordentoft

Formand, Jørgen Kjaer

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.