Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Generalforsamling 2008

Referat af True Beboerforenings ordinære generalforsamling onsdag den 5. marts 2008

ad 1. Velkomst ved formanden
Formanden Jørgen Kjaer bød velkommen.

ad 2. Valg af referent
Bent Danielsen blev valgt som referent.

ad 3. Valg af dirigent
Henrik Nordentoft blev valgt som dirigent og konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet i henhold til foreningens vedtægter.

ad 4. Valg af stemmetællere
Valgt blev Sharon Wilkins og Beth Jane Boelskifte

ad 5. Formandens beretning og bestyrelsens planer for det følgende år
Efter generalforsamlingen konstituerede bestyrelsen sig med Bent Danielsen som næstformand.

Vi har siden sidste generalforsamling afholdt følgende arrangementer.

 1. En udflugt i Trueskoven med naturvejleder Jan Kærgård som guide søndag d. 3. juni. Jan Kærgård fortalte meget engageret og levende om skovens udvikling og fremtid og om de forskellige træsorter og planter i skovene. Arrangementet, som havde stor tilslutning blev afsluttet med grillpølser på tingsteder
 2. Sankt Hans festen havde også samlet mange deltagere og blev afviklet med sang og musik ved Bent.
 3. Truefesten blev afholdt fredag d. 26. oktober. I år havde vi entreret med en folkedanserforening (Rosenvangens folkedanser- og spillemandsforening), der mødte frem med en instruktør plus 2 spillemænd. Det var både underholdende og lærerigt.
 4. Fastelavnsfesten blev afholdt den 3. februar i år. I år kom der flere end sædvanligt, så der måtte hentes ekstra borde og stole, navnligt var der mange børn med meget flotte dragter. Der blev sunget nogle sange til akkompagnement af Bent og vi fik udnævnt kattekonger og dronninger både blandt børn og voksne og uddelt præmier for bedste udklædning.

Beboerforeningen og beboerne i True har også været inviteret til reception i anledning af indvielse af svæveflyvebanen d. 16. september sidste år. Foreningen havde indkøbt et barometer som gave til Svæveflyveklubben, det blev overrakt af næstformand Bent. Svæveflyveklubben havde tilbudt alle interesserede en flyvetur, desværre var det ikke alle, som gerne ville, der fik en tur, men man har stillet i udsigt, at der ville blive lavet et lignende arrangement i år.

Bestyrelsen har i øvrigt i det forløbne år

 • udsendt et nummer af Trueposten.
 • via Fællesrådet fremsendt en protest til Midttrafik mod nedlæggelsen af buslinje 74s stoppested i True.
 • indsendt en ansøgning til Fællesrådet om penge til et nyt fodboldnet og fået bevilget pengene og indkøbt og opsat nye net.
 • indkøbt nyt bestik (og kasser hertil).
 • afholdt en arbejdsdag på Tingstedet for at få luget petanquebanen og renset mellem buskene.
 • foretaget et rundspørge blandt beboerne vedrørende problemer med kloakkerne og agter efter generalforsamlingen at henvende sig til Kommunen angående disse problemer.
 • undertegnede har talt med Carl Jensen vedr. forlængelse af vores kontrakt vedrørende brug af Tingstedet og Frysehuset. Silkeborg Skovdistrikt vil gerne forlænge kontrakten, når den udløber.
 • jeg har også haft kontakt med Carl Jensen vedrørende eventuel anden form for beplantning ud til vejen og flytning af de store sten ved grillen, vi har aftalt at mødes på Tingstedet en dag.

Bent Danielsen er blevet indvalgt som bestyrelsesmedlem i Fællesrådet i stedet for undertegnede.

Planer for det kommende år:

 • Der planlægges en ”hold byen ren” – dag lørdag d. 12. april kl. 11.00 (mødested – True Tingsted, Espenhøjvej).
 • Det påtænkes at arrangere en skovtur med naturguide ligesom sidste år.
 • Det har også været overvejet at lave et arrangement for forældre og børn med diverse aktiviteter og underholdning.
 • Vi agter at genoptrykke Bogen om True – ”True – en landsbys historie”. Forfatteren, Børge Flyvholm er indforstået hermed.
 • Vi har planer om indkøb af nye stole til erstatning for og supplement af de gamle.

Formandens beretning blev godkendt af generalforsamlingen.

Karin Fogh Nielsen foreslog at forære Lokalhistorisk arkiv i Tilst et genoptryk af True-bogen, og hun så en mulighed for at videreføre historien i bogen ved at hver familie i True opfordres til at skrive sin egen historie som herefter samskrives.

Herefter orienterede Bent Danielsen om Tilst, True og Skjoldhøj Fællesråds virksomhed i det forgangne år, herunder orientering om Lokalplan 782 – tilkørselsforhold omkring boligbyggeri på Tilst Parkvej, Planstrategi 2008 og Agenda 21-redegørelse, debat om højhuse – Bredskiftevej/Viborgvej, Infrastrukturplan 2008 – Trafik og Veje, Letbaneforslag, Fællesrådsseminar 2008, Fællesrådets 20-års jubilæum, Kulturhus Tilst – på standby, boligbyggeri Østermarksvej/Blomstervej og Tilst Bibliotek – nu med Borgerservice.

Niels Jørgen Andersen og Karin Fogh Nielsen spurgte til den kommende vejføring fra Transportcenteret ved Årslev og tilslutning til Selkærvej/Glamhøjvej/Rætebølvej. Bestyrelsen lovede at undersøge sagen.

ad 6. Foreningens regnskab til godkendelse
Uwe Hansen gennemgik regnskabet 2007 sammenholdt med tidligere års regnskaber. Regnskabet blev godkendt med et underskud på 373,54 kr. I året har foreningen anskaffet nyt bestik og kasser hertil, samt nye fodboldnet som Tilst, True og Skjoldhøj Fællesråd har sponseret. Kommentarerne til regnskabet var, at der har været nogenlunde harmoni mellem indtægter og udgifter, og der er derfor ikke tæret væsentligt på foreningens kapital.

Foreningen havde pr. 31. december 2007 en egenkapital på 12.480,46 kr. Der var stor ros til kasserer Uwe Hansen for det meget flotte og gennemskuelige regnskab. Regnskabet blev godkendt.

ad 7. Forslag fra bestyrelsen
Ingen forslag

ad 8. Forslag fra medlemmerne
Ingen indkomne forslag.

ad 9. Budget samt medlemskontingent for indeværende regnskabsår
Uwe Hansen havde ikke udarbejdet et egentligt budget, da der allerede under formandens beretning var redegjort for planerne om nyinvesteringer (nye stole og optryk af Truebogen). Bestyrelsen foreslog uændret kontingent: 100 kr. pr. år pr. person og 50 kr. for pensionister. Forslaget blev vedtaget.

ad 10. Valg af:

– 1 kasserer
– 2 bestyrelsesmedlemmer
– 3 suppleanter
– 2 revisorer, der ikke i forvejen er valgt til bestyrelsen

Som kasserer blev valgt Uwe Hansen, True Byvej 3.
Som bestyrelsesmedlemmer blev valgt Jan Vinther, Langhøjvej 1B, og Henrik Nordentoft, Espenhøjvej 4.

Som suppleanter blev valgt Claus Børresen, Opkærsvej 6, Rikke Dalentoft, True Byvej 14 og Sharon Wilkins, True Byvej 19.

Som revisorer blev valgt Karin Fogh Nielsen True Byvej 15 og Tim Caudery, True Byvej 4.

ad 11. Eventuelt
Formand Jørgen Kjaer spurgte forsamlingen angående den tidligere generende kloaklugt. Fra Andelsforeningen, True Byvej 23 blev det oplyst, at tre kloakker i bebyggelsen af og til stadig lugter, og på et tidspunkt i 2007 lugtede kloakkerne af lak eller glasfiber.

Henrik Nordentoft oplyste at lugten af lak kunne stamme fra indføring af ”strømper” i de eksisterende gamle kloakledninger. Max Nielsen, Opkærsvej 5 og Claus Børresen, Opkærsvej 6 oplyste, at de også stadig er generet af dårlig kloaklugt.

Max Nielsen opfordrede bestyrelsen til at gøre noget i anledning af at, hans markstykke mod vest op mod Svæveflyvebanen ofte er oversvømmet, og han mener, at der kan være sket en afbrydelse af nogle eksisterende drænrør i forbindelse med kloakeringen i byen eller anlæggelsen af Svæveflyvebanen.

Det blev nævnt, at en kloak ud for Max Nielsen, Opkærsvej 5 og en anden ud for Rikke Dalentoft, True Byvej 14 ligger forkert i forhold til overfladevandet, når det regner.

Formand Jørgen Kjaer lovede, at der vil blive taget kontakt til Århus kommune med anmodning om at få gjort noget ved ovennævnte problemer.

Bent Danielsen orienterede om en henvendelse fra Simon Kibsgård, True Byvej 23 om at få gjort noget for at dæmpe farten af den gennemgående trafik i True. Allerede udførte og forsøgte foranstaltninger blev gennemgået, og der fremkom herefter forslag om bedre skiltning, for eksempel ”Legende børn”, display med ”din fart er” ved byskiltet på Trueholmvej og forhøjede tværgående vejstriber. Bestyrelsen lovede at undersøge hvad der kan gøres.

Det blev fremført, at en del af kørslen i True stammer fra værkstederne på Opkærsvej, hvor der ofte arbejdes uden for normal åbningstid og i weekenderne. Jesper Malling oplyste, at han har bestilling på en låge, som skal begrænse kørslen.

Der var ønske om, at henstille til Århus Svæveflyveklub, at klubbens medlemmer anvender Munkevejen i forbindelse med kørsel med svæveflyvetrailere til og fra Svæveflyvebanen.

Generalforsamlingen sluttede i god ro og orden, og på grund af stor talelyst og det fremskredne tidspunkt, blev det traditionsrige ”kyllingespil” udsat til næste generalforsamling.
True den 8. marts 2008
Referent, Bent Danielsen   /   Formand, Jørgen Kjaer

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.