Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Generalforsamling 2010

Referat af generalforsamling i True Beboerforening onsdag d. 10. marts 2010

 

Dagsorden: 1. Velkomst ved formanden. 2. Valg af referent. 3. Valg af dirigent. 4. Valg af stemmetællere. 5. Formandens beretning og bestyrelsens planer for det følgende år. 6. Foreningens regnskab til godkendelse. 7. Forslag fra bestyrelsen. 8. Forslag fra medlemmerne. 9. Budget samt medlemskontingent for indeværende regnskabsår. 10 Valg af: kasserer, 2 bestyrelsesmedlemmer, 3 suppleanter, 2 revisorer. 11. Eventuelt

Ad 1. Formanden bød de fremmødte velkommen

Ad 2. Jørgen Kjaer valgtes til referent

Ad 3. Henrik Nordentoft valgtes til dirigent

Ad 4. Som stemmetællere valgtes Rikke Hansen og Rikke Grydholt

Ad 5. Efter generalforsamlingen den 11. marts 2009 konstituerede bestyrelsen sig på møde den 30. marts med Henrik Nordentoft som næstformand. Vi havde nogle hængepartier fra generalforsamlingen, som vi straks tog fat på, og de vigtigste ting som vi har arbejdet med vil jeg gennemgå.

 • Århus kommune havde samme dag som generalforsamlingens afholdelse placeret nogle store kampesten i hjørnerne i krydset Trueholmvej/Anelystvej. Disse var farlige for den bløde trafik og jeg skrev allerede den 13. marts på bestyrelsens vegne til Århus Kommune, Trafik og Veje for at få stenene fjernet hurtigst muligt. Efter en enkelt rykker den 31. marts blev stenene fjernet af kommunen den 7. april.
 • På generalforsamlingen var der opbakning til at bestyrelsen skulle arbejde for trafiksikkerheden for fodgængere og cyklister på True-Holmstrupgårdvej og krydset True-Holmstrupgårdvej/Langhøjvej.Forinden bestyrelsesmødet den 30. marts var Dannergården, Jesper Jungersen skriftligt blevet indbudt til at deltage i punktet på bestyrelsesmødet (Det viste sig senere at brevet ikke var nået frem, og der deltog derfor ingen fra Dannergården i mødet).

  Den 2. april skrev vi til Dannergården og anmode om, at der ligesom tidligere blev anbragt en række sten, eller anden forhindring, således at bilerne ikke umiddelbart kunne køre ud på True-Holmstrupgårdvej rundt om hjørnet til fare for de bløde trafikanter.

  Samtidig skrev vi til Århus kommune, Trafik og Veje, og anmodede om at få opstillet advarselsskilte i hver ende af True-Holmstrupgårdsvej, der skulle vise bilisterne, at der også var fodgængere og cyklister på kørebanen.

  Den 16. april fik vi afslag fra kommunen med henvisning til at den slags skilte kun opsættes hvis der findes institutioner, skoler, legepladser eller lignende på strækningen. Og de kendte ”pas på mig” skilte opsættes kun på privat vej, hvilket True-Holmstrupgårdvej ikke er.

  Den 22. april fik vi positiv tilbagemelding fra Dannergården, Jesper Jungersen og vi aftalte at han skulle deltage i næste bestyrelsesmøde vedrørende dette punkt. På mødet som blev afholdt den 14. maj startede vi således med at besigtige True-Holmstrupgårdvej sammen med Jesper Jungersen, som lovede at etablere en forhindring så snart den igangværende gårdrenovering var tilendebragt, således at bilerne fra den nordøstlige parkeringsplads på Truegården, ikke umiddelbart kunne køre ud på True-Holmstrupgårdvej rundt om hushjørnet. Muligheden for at etablere fortov, bom i den østlige ende, skiltning og klipning af bevoksningen blev drøftet.

  En grundig diskussion efterfølgende resulterede i, at bestyrelsen ikke fandt, at der var realistisk mulighed for at få Århus Kommune til at etablere foranstaltninger til adskillelse af biler, fodgængere og cyklister på strækningen og skiltning var jævnfør tidligere afslået.

  Der var enighed om, at det reelt set ikke er oversigtsforholdene eller bilisternes hastighed på strækningen, der er problemet. Det blev besluttet, at der ud over Dannergårdens kommende foranstaltning, arbejdes på selv at fremstille og opsætte et ikke officielt skilt i den vestlige ende af True-Holmstrupgårdvej. Efterfølgende blev der indhentet tilbud på det kendte ”Pas på mig” skilt, og det blev besluttet at indkøbe og opsætte et sådant for Beboerforeningens midler. Skiltet blev opsat den 4. juni.

  På bestyrelsesmøde den 18. januar 2010 blev det besluttet igen at kontakte Dannergården, Jesper Jungersen, eftersom der endnu ikke var etableret nogen forhindring ud mod True-Holmstrupgårdvej. Vi sendte en forespørgsel den 21. januar og svaret den 25. januar fra Jesper Jungersen var at:

  ”der er etableret parkeringsbåse ved hjørnet og jeg har holdt øje med hvad effekten her af har været. Jeg har ikke konstateret trafik om hjørnet siden, men jeg har dog en nødplan. Prøv selv at kikke lidt på det.”

  Og her er det så vi er lige nu – hvis der er nogen af de tilstedeværende, der har kommentarer hertil vil bestyrelsen gerne høre det efter beretningen.

 • Vedrørende kloakproblemer oplyste Claus Børresen på møde den 14. maj at hanoplevede stærk lugt af opløsningsmiddel fra sit kloaksystem (noget lignende acetone), og det blev besluttet, at vi i en nyhedsmail udsendt den 27. maj opfordrede beboerne i True til at rette henvendelse til Claus, såfremt de havde oplevet lignende problemer med deres kloak. Vi håbede ad den vej at kunne indkredse problemet og herefter beslutte hvad vi kunne gøre ved det. På møde den 5. oktober havde Claus ikke fået nogen henvendelser, og det blev besluttet, at der ikke var mere vi på dette tidspunkt kunne gøre ved sagen.
 • På generalforsamlingen i 2009 fremlagde bestyrelsen et forslag om at nedlægge Petanquebanen på Tingstedet med henvisning til, at den ikke længere blev benyttet og at det kneb gevaldigt med at vedligeholde den.Forslaget blev som bekendt nedstemt af generalforsamlingen, og bestyrelsen har siden henvendt sig til Skov- og Naturstyrelsen og gratis fået leveret nyt træ til rammen omkring banen samt til udskiftning af understøtningen til bordene og bænkene. Rammen blev udskiftet den 13. september, mens renoveringen af borde og bænke blev udskudt til foråret 2010.

  Herefter mangler der at blive gjort noget ved banens belægning, eventuelt helt at få udskiftet sandet. Ligeledes mangler vi nogle faste personer, der vil påtage sig at vedligeholde Petanquebanen og eventuelt også være primus motor for selve petanquespillet. Eftersom generalforsamlingen sidste år var meget stemt for at bevare banen, ser vi meget gerne at nogle af fortalerne eller andre af byens beboere melder sig til opgaven.

 • Den 2. maj fik jeg en henvendelse fra en beboer i True med klage over flugtskydning på Selkærvej 4 (Selkærgård). Et opkald til Østjyllands Politi opklarede, at der var anmeldt flugtskydning den pågældende dag mellem kl. 09.00 og 16.00 på adressen, og at det sandsynligvis var Århus kommune, der havde givet tilladelse til dette.Den 3. maj forespurgte vi formanden for Svæveflyveklubben om de havde bemærket noget eller følt sig generet af flugtskydningen.

  Den 5. maj svarede svæveflyveklubben, at de havde bemærket flugtskydningen, men ikke havde noget imod denne, så længe sikkerhedsafstanden blev overholdt. Samme dag sendte vi en forespørgsel om lovligheden af Flugtskydningen til Århus kommune, Teknik og Miljø. Svaret kom den 18. maj og det lød:

  Det kan til orientering oplyses, at der uden tilladelse efter miljøbeskyttelsesloven vil kunne afholdes skydning op til 5 gange om året på arealer, hvor følgende betingelser er opfyldt:

 • Skydningen foregår i tidsrummet kl. 7-21 på hverdage eller 9-16 på lørdage
 • Arealet kun benyttes af få personer (op til 20 personer pr. dag)
 • Arealet ligger i en afstand af mindst 300 m fra den nærmeste bolig og dennes opholdsarealer (egen bolig medregnes ikke)
 • Der er ikke faste baneanlæg på arealetOvennævnte regler fremgår af Miljøstyrelsens vejledning nr. 1/1995 om skydebaner.

  Eftersom flugtskydningen ser ud til at være afholdt nogenlunde indenfor disse rammer kan Beboerforeningen ikke gøre mere ved sagen, hvilket er meddelt beboeren.

 • Den 19. maj hørte True Beboerforening via Fællesrådet for Tilst, True og Skjoldhøj, at Århus kommune var ved at udarbejde en lokalplan 877 ved Munkevejen. Det skulle ændre området Munkevejen 2 og 4 fra landzone til byzone, og derved gøre det muligt at etablere en Busterminal til ca. 60 bybusser på ejendommen Munkevejen 4, som ejendomsforvaltningen havde erhvervet. Århus kommune havde opgivet at leje sig ind i Anelystparken, og der skulle findes en ny placering for den nuværende busterminal på Bryggervej.True Beboerforenings bekymringer omkring eventuel større gennemgående trafik indgik i Fællesrådets svar af 20. maj til kommunen. Fællesrådets bekymringer gik i første omgang på den øgede trafik på Viborgvej.

  Henover sommeren udvekslede vi synspunkter med beboerne på Munkevejen, som viderebragte disse til udvalget for Teknik og Miljø.

  Den 23. september blev lokalplanforslaget sendt i høring og den 11. oktober afgav True Beboerforening endeligt høringssvar, som gik på betænkelighed ved den forventede øgede gennemgående trafik i True, anlæggelse af en busterminal ovenpå drikkevandsreserver, omklassificering fra 3 til 1 af virksomheden (busterminalen) så den miljømæssigt kan opføres på erhvervsarealet, erhverv tæt på rekreativt område med skovrejsning, under 300 meter til skovbyggelinje, hensynet til Munkevejens beboere og forslag om alternativ placering i Transportcentret.

  Trods klagerne fra Munkevejens beboere, Fællesrådet, True Beboerforening og Danmarks Naturfredningsforening blev alle klagepunkter tilbagevist af magistraten og udvalget for Teknik og Miljø, og lokalplanforslaget blev endeligt godkendt af byrådet den 27. januar 2010. Anlægsarbejdet er allerede påbegyndt på Munkevejen 4.

 • Den 19. oktober modtog True Beboerforening orientering fra Århus kommune om at Andelsforeningen True Byvej 23A-C havde anmodet om at bringe den byggetekniske registrering hos kommunen i overensstemmelse med de faktiske forhold, nemlig at der på ejendommen er 5 selvstændige boliger. Eftersom der kun var tale om rent tekniske ændringer hos kommunen mente vi i bestyrelsen, at det ikke var noget, vi kunne have noget imod, og undlod at kommentere det.
 • Den 25. maj fik vi en henvendelse fra Svæveflyveklubbens formand, Michael Rasmussen om at nogle af Trues beboere havde klaget til klubben over at svæveflyene havde fløjet meget lavt over bebyggelserne i True. Han havde allerede haft en fornuftig snak med beboerne og lovede, at de lavtgående flyvninger over bebyggelserne ikke ville finde sted igen.
 • Den 12. juni fik vi via Fællesrådet besked fra Århus kommune at True By endelig ville få nyt slidlag på vejbanerne i 2009. Og det blev som I alle vel har bemærket til virkelighed, men ikke alle steder har de været lige heldige med hældningen på vejen. Hvis der er beboere, der har problemer med regnvandet i den henseende, synes jeg, at de skal henvende sig til Århus kommune, Veje og Trafik.
 • I 2009/2010 har Beboerforeningen desuden med stor succes foretaget sig følgende:
 1. Udsendt Trueposten 2009
 2. Opkrævet kontingent ved personlig kontaktrunde
 3. Afholdt affaldsindsamlingsdagen ”Hold True ren”
 4. Afholdt Sankt Hans arrangement
 5. Deltaget i Nabodag i Århus Svæveflyveklub
 6. Afholdt skovtur med naturvejleder Jan Kjærgård til ”Lille Amerika”
 7. Afholdt Truefest med lokale indslag bestående af Afrikansk dans
 8. Afholdt fastelavnsfest
 9. Løbende udlejet borde, stole og service
 10. Løbende udsendt nyhedsmails og holdt hjemmesiden opdateret
  • I 2010/2011 har Beboerforeningen følgende planer ud over Sankt Hans festen, Truefesten og Fastelavnsfesten:
 11. Udsendelse af Trueposten umiddelbart efter generalforsamlingen
 12. Afholdelse af ”Hold True ren” dag den 10. april
 13. Renovering af borde, bænke og petanquebane
 14. Opkrævning af kontingent ved personlig kontaktrunde
 15. Afholdelse af naturvandring uden professionel guide
 16. Supplerende indkøb af stole og borde til udlejning

Formanden tilføjede, at han i forbindelse med problemet omkring udkørsel fra Dannergården til True-Holmstrupgårdvej ville rette fornyet henvendelse til Jesper Jungersen. Dax Rohde gjorde opmærksom på, at denne vej fungerer som skolevej mellem Skjoldhøjskolen og Fritidshjemmet i True, der som SFO er en integreret del af Skjoldhøjskolen, og foreslog, at vi gjorde Kommunen opmærksom på dette med henblik på eventuelle foranstaltninger til trafiksikring. Lennart Sørensen fortalte, at der undertiden forekom kørsel af meget tung lastbiltrafik på Langhøjvej ved nattetide. Angående petanquebanen forelå der bekræftelse af tilsagn fra Jesper Malling om at stille maskiner til rådighed for vedligeholdelse og renovering af banen, samt om at medvirke hertil. Lennart Sørensen ville også gerne deltage i arbejdet. Det blev foreslået, at renoveringen blev foretaget samme dag, som foreningen afholder skraldindsamlingsdag nemlig d. 10. april.

 

Formandens beretning godkendtes med akklamation.

Ad 6. Uwe Hansen forelagde det reviderede regnskab, der viste et underskud på kr. 2.648,68 og en kassebeholdning på kr. 8.415,75. Regnskabet blev godkendt med akklamation.

Ad 7. Der var ingen forslag fra bestyrelsen

Ad 8. Der var ingen forslag fra medlemmerne

Ad 9. Uwe Hansen havde ikke udarbejdet noget skriftligt budget, men gennemgik de forventede udgiftsposter i det kommende regnskabsår på basis af regnskabet for det forløbne år. Han skønnede, at udgifts- og indtægtsniveau ville være nogenlunde det samme. Der var derfor ikke nogen grund til at ændre kontingentet.

Ad 10. Til kasserer valgtes Rikke Grydholt med akklamation. Formanden takkede Uwe Hansen for hans dygtige og samvittighedsfulde arbejde som kasserer.

Som ordinære bestyrelsesmedlemmer valgtes Rikke Dalentoft og Henrik Nordentoft.

Som suppleanter valgtes Jan Vinther, Sharon Wilkins og Rikke Hansen.

Som revisorer valgtes Karin Fogh Nielsen og Karin Blæsild Danielsen.

Ad 11. Intet

 

Referent: Jørgen Kjaer     /   Formand: Bent Danielsen

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.