Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Generalforsamling 2013

Referat af True Beboerforenings ekstraordinære generalforsamling onsdag den 10. april 2013

Dagsorden:

1. Velkomst
2. Valg af referent
3. Valg af dirigent
4. Valg af stemmetællere (2 stk.)
5. Valg af formand
6. Behandling af ændringsforslag til vedtægter
7. Afstemning om vedtagelse af vedtægtsændring

ad 1. Velkomst
Til den ekstraordinære generalforsamling var fremmødt 16 af Trues
borgere.
Fungerende formand Niels Jørgen Andersen bød velkommen til ekstraordinær generalforsamling.

ad 2. Valg af referent
Rikke Møller blev valgt til referent.

ad 3.Valg af dirigent
Niels Jørgen Andersen blev valgt til dirigent.

ad 4. Valg af stemmetællere
Stemmetællerne blev Sharon Wilkins og Rikke Grydholt.

ad 5. Valg af formand
Herefter blev formandsposten sat på valg, men det måtte konstateres, at
det fortsat ikke lykkedes at vælge en formand.

ad 6. Behandling af ændringsforslag til vedtægter
Herefter gik man over til at se på ændringforslagene til vedtægterne. Tidligere har man valgt Formanden og kasseren direkte på generalforsamlingen (samt 3 bestyrelsesmedlemmer) således at der blev valgt formand og ét bestyrelsesmedlem i ulige kalenderår. Kasserer og to bestyrelsesmedlemmer var på valg i lige kalenderår .
Forslaget går ud på at der vælges 5 bestyrelsesmedlemmer (2 i ulige og 3
i lige kalenderår) og at bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, kasserer og sekretær.
Efter gennemgang af ændringsforslagene var der en kort overvejelse om
det ved ændringen ville blive sværere at vælge bestyrelsen.

ad 7. Afstemning om vedtagelse af vedtægtsændring
Forslaget blev sat til afstemning: 16 stemte for og ingen imod. Ændringsforslagene er vedtaget.

Der mangler pt. en suppleant, idet der ikke er valgt en formand og en suppleant må derfor træde ind i bestyrelsen.

Efter beslutningen tog dirigenten ordet og takkede Bent Danielsen for over 10 års arbejde i True Beboerforening, heraf de sidste 4 år som formand. Bestyrelsen overrakte Bent to flasker rødvin.

Skønt intet eventuelt på den ekstraordinære generalforsamlings dagsorden er der forskellige emner, som blev bragt op i forbindelse med True Fritidshjems nedlæggelse. Et enkelt blev ført til referat:

Der luftes et forslag om at beboerforeningen byder ind på legeredska-berene – eventuelt til opstilling på sportspladsen eller Tingstedet.  Det nævtes at der i så fald kræves flere undersøgelser da regler for fald-underlag også gælder ved private legepladser.

Efter således i god ro og orden at have nået igennem dagsordnen og
truffet beslutning om ændring af vedtægterne gik den ekstraordinære generalforsamling over til hyggeligt og socialt samvær.

True den 10. april 2013

Referent, Rikke Møller / Fungerende Formand, Niels Jørgen Andersen

Referat af True Beboerforenings ordinære generalforsamling
onsdag den 13. marts 2013

ad 1. Velkomst ved formanden
Formanden bød velkommen.

ad 2. Valg af referent
Rikke Dalentoft blev valgt som referent.

ad 3. Valg af dirigent
Niels Jørgen Andersen blev valgt som dirigent og konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet i henhold til foreningens vedtægter.

ad 4. Valg af stemmetællere

Rikke M. og Sharon blev valgt.
ad 5. Formandens beretning og bestyrelsens planer for det følgende år:

Ligesom de tidligere år vil jeg hovedsageligt berette om de ting, vi i bestyrelsen har lavet ud over de faste arrangementer, som mange af jer
jo selv har oplevet og deltaget I.

Meget af bestyrelsens kommunikation har foregået elektronisk, men I det forløbne år har vi derudover afholdt fire bestyrelsesmøder. På det første møde efter generalforsamlingen konstituerede bestyrelsen sig med Niels Jørgen Andersen som næstformand.


Først på året arbejdede vi for at iværksætte genoptryk af bogen “True – en landsbys historie” af Børge Flyvholm, men det viste sig, at det indhentede tilbud på genoptrykning ikke omfattede indscanning af bogen. Det betød, at den samlede pris ville blive forøget med ca. 1.200 kr. inklusive moms.

Henset til at prisen for 50 stk. bøger i så fald ville blive i overkanten af, hvad der kunne forsvares, og at vi ved nærmere eftertanke sandsynligvis aldrig ville få brug for så mange bøger eller få solgt disse, blev det besluttet, at vi i stedet satsede på at få indscannet bogen til digitalt format.

Det var tanken at bogen herefter skulle lægges på hjemmesiden for download helt eller delvis. Niels Jørgen fik opgaven, da han var den, der havde adgang til maskiner, der muligvis kunne foretage en sådan scanning af Truebogen. Han har arbejdet hårdt på sagen og den 11. marts 2013 lå den færdigscannede PDF-fil klar. Godt gået Niels Jørgen. Og bogen kan allerede nu downloades i flere formater fra hjemmesiden www.true-beboerforening.dk.

Vi fik i øvrigt en henvendelse fra en kvinde med navnet True Flyvholm, som på grund af navneligheden med Byen og forfatteren ønskede at få mere viden om True By. Vi gav hende de informationer vi havde og sendte hende et eksemplar af bogen.

På sidste generalforsamling i 2012 oplyste Jesper Malling, True Tømrer- & Snedkerforretning, at han ville afgive et tilbud til bestyrelsen angående græsklipning af Tingstedet på Espenhøjvej. Vi modtog hans tilbud og diskuterede det på første bestyrelsesmøde.

Situationen var den, at True Beboerforening siden 2004 har benyttet Skjoldhøj Grundejerforenings Gartner til at forestå den ugentlige græsklipning på Tingstedet til en årlig pris svarende til kontingentet for én parcel i Skjoldhøjparken, i 2012 = 2.870,00 kr. Jesper Mallings tilbud lød på 2.800,00 kr. inklusive moms.

Løsningen med Skjoldhøj Grundejerforenings Gartner har, med en enkelt undtagelse, fungeret upåklageligt i alle årene. Da kontingentet betales kvartalsvis forud havde True Beboerforening allerede på daværende tidspunkt betalt halvdelen af de 2.870,00 kr.

Der var enighed om, at såfremt True Beboerforening skulle skifte operatør, skulle det sikres, at True Beboerforening igen på et senere tidspunkt kunne gå tilbage til aftalen med Skjoldhøj Grundejerforening, hvis dette skulle blive aktuelt. Jeg forhørte mig herom hos Skjoldhøj Grundejerforening, og det var der umiddelbart ikke noget problem i.
Bestyrelsen var dog enig om, at et eventuelt skifte af operatør kun kunne ske på følgende betingelser:

- Skiftet skulle tidligst ske pr. 1. januar 2013
- True Tømrer- & Snedkerforretning skulle i tilbuddet udtrykkeligt sikre, at der ville blive slået græs én gang ugentligt i hele vækstsæsonen, også i ferieperioderne.

Ovenstående blev skriftligt meddelt Jesper Malling, og indtil videre fortsættes samarbejdet med Skjoldhøjparkens Grundejerforening.

I 2012 var vi for sent ude med hensyn til at få lidt barkflis fra True Skov til at lægge uden om Frysehuset.

Den 19. februar 2013 skrev jeg så igen til Carl Jensen fra Skov- og Naturstyrelsen for at høre, om der denne gang var en mulighed for lidt barkflis til Frysehus-arealet. Han svarede straks:

“Hej Bent. Vi får måske en flishugger til True i løbet af foråret, og så forsøger vi, at “glemme” lidt til jer. Hvis du hører maskinerne larme i skoven må du lige sige til igen, så det ikke glemmes”.

Med venlig hilsen
Carl Jensen

Den 28. maj 2014 har True Beboerforening 40 års jubilæum. I den anledning har vi tidligere meddelt, at bestyrelsen satser på at udgive et jubilæumsskrift krydret med historier fra beboerne selv. Derfor vil der også i den kommende Truepost 2013 blive indlagt et inspirerende spørgeskema med en opfordring til den enkelte beboer i True til at fortælle det, man kan bidrage med. Det er helt ufarligt og tager ikke lang tid at udfylde. Spørgeskemaet kan også hentes via et link på forsiden af foreningens hjemmeside www.true-beboerforening.dk

Den 25. august 2011 sendte vi en henvendelse til Aarhus Kommune, Natur og Miljø angående det stigende antal råger, som i større flokke, har hjemsøgt True By, for at få foretaget en regulering af bestanden.

Først den 21 marts 2012 kom følgende svar fra Niels Jørgen Friis, Biolog, Grønne Områder:

“Aarhus Kommune har ikke mulighed for at forebygge en eventuel kommende gene fra en ikke etableret koloni med rågereder.

Regulering af råger kan ske efter reglerne for bekæmpelse af skadevoldende vildt, der giver mulighed for at skyde (næsten) flyveklare unger i kolonierne i perioden fra 1. maj til 15. juni, forudsat man får tilladelse dertil af den stedlige jagtmyndighed (som i Aarhus er Søhøjlandets Statsskovdistrikt i Silkeborg).

I givet fald er det altid arealejeren, der får tilladelsen, og Aarhus Kommune foranstalter derfor kun rågeregulering i de bevoksninger, som Aarhus Kommune ejer, og hvor vi finder det hensigtsmæssigt og sikkerhedsmæssigt forsvarligt.

På det beskrevne grundlag kan vi derfor ikke iværksætte initiativer i True.”

Ovenstående svar blev udmeldt til beboerne i et nyhedsbrev, således at hver enkelt grundejer selv kunne tage kontakt til Skov- og Naturstyrelsen med henblik på at få tilladelse til at bekæmpe rågerne.

I forbindelse med at bommen for enden af Opkærsvej af og til blev forceret åben (tvunget op ved at dreje hele standeren nede i jorden) påpegede vi desuden overfor Aarhus Kommune, Trafik og Veje, at der manglede et par kampesten ud mod Anelystparken.

Der var nemlig stadig biler, der benyttede Opkærsvej som smutvej til Anelystparken ved at køre på en selvbestaltet markvej udenom bommen og kampestenene.

Niels Chr. Johnsen fra Trafik og Veje svarede den 22. marts 2012, at de, inden så længe, ville kigge på sagen. Den 26. februar 2013 skrev jeg igen til Trafik og Veje, da bommen igen stod åben, og der stadig manglede et par kampesten til at hindre bilernes kørsel uden om bommen.

Den 28. februar svarede Anne Brusgaard fra Trafik og Veje, at hun ville få deres entreprenør til at lukke bommen og eventuelt flytte den lidt længere ind på Opkærsvej, hvor denne går over i den egentlige sti. Den 8. marts blev bommen så flyttet, og der står nu to bomme overfor hinanden et stykke inde på Opkærsvej. Vi håber dermed at problemet er løst.

Angående Østjysk Ultra Let Flyveklubs ansøgning til Aarhus Kommune om ændret planlægning for Svæveflyvepladsen har True Beboerforening intet hørt siden den 21. februar 2012, hvor vi modtog en kvittering fra Aarhus Kommune, Nina Ullvit, Teknik og Miljø, på modtagelsen af Beboerforeningens bemærkninger til planlægning for en UL landingsbane. Bemærkningerne kan stadig læses i sidste års referat fra generalforsamlingen på hjemmesiden og i Trueposten 2012.

Den 14. august 2012 fik jeg en henvendelse fra formanden for Svæveflyveklubben, Michael Rasmussen, som oplyste, at Inge Larsen, Espenhøjvej 6, havde klaget over, at der blev fløjet med svævefly over True By, og at der blev lavet kunstflyvning med stor utryghed for beboerne til følge.

Michael Rasmussen havde talt med den pågældende pilot og indskærpet reglerne overfor ham og klubbens øvrige medlemmer. Jeg bekræftede overfor Michael Rasmussen, at jeg ved selvsyn havde bemærket den noget usikre flyvning den pågældende dag, men at jeg ikke kunne afgøre fra min parcel, hvorvidt flyet var inde over True By eller ej. Hvis vi ser noget lignende fremover vil Michael Rasmussen meget gerne høre herom.

På bestyrelsesmødet den 30. maj fortalte Rikke Grydholt, at forældre til børn på SFO True Frit var blevet orienteret af skolens ledelse om, at det kunne komme på tale, at lukke institutionen og flytte børnene til SFO’en på skolen og Holmstruphus.

Vi sendte den 6. juni en kommentar til Skjoldhøjskolens ledelse samt Skolebestyrelsen med alle gode argumenter for at bevare SFO True Frit, og det faktum at især gymnastiksalen er af stor betydning, som samlingssted for beboerne i True.

Men på grund af faldende børnetal samt manglende økonomi besluttede Skolens ledelse den 11. oktober 2012 at lukke SFO True Frit med udgangen af skoleåret 2012/2013.

Spørgsmålet er så hvad der skal ske med bygningerne, og det har vi dels via Fællesrådet spurgt Børn og Unge om, og senest den 19. februar 2013 forespurgt Aarhus Kommunes Ejendomsforvaltning og igen Børn og Unge, uden at vi endnu har modtaget noget svar. Vi har oplyst at TST, Bordtennis også er interesseret i at anvende gymnastiksalen, hvilket bestyrelsen synes er en rigtig god ide, og gerne ser et samarbejde omkring.

Mette Heilskov påpegede på bestyrelsesmødet den 28. august at adgangsvejen til busstoppestedet for bus 3A ikke er hensigtsmæssig, især hvis man skal til og fra med barne- eller klapvogn.

Jeg oplyste at forholdet allerede er medtaget i Fællesrådets “katalog” over ønskede anlægsarbejder, men at der i øjeblikket er få penge og lange udsigter på det pågældende område hos kommunen. Jeg fremførte siden igen punktet overfor Fællesrådets trafikudvalg.

I oktober måned henvendte jeg mig til Trafik og Veje angående den sammenskredne skråning på stien True-Holmstrupgårdsvej ved krydsningen med Anelystvej. Den 24. oktober svarede Niels Chr. Johnsen at kommunen havde besigtiget skaden, og at der var tale om et kollapset dræn, og at de ville tage sig af sagen.

Den 2. december skrev jeg igen til Niels Chr. Johnsen og gjorde opmærksom på, at der intet var sket vedrørende det kollapsede dræn, og at sten og grus nu lå ud over hele stien og var til fare for især cyklisterne. Kommunen kom herefter straks og ryddede stien, men allerede omkring Nytår skred skrænten sammen igen, og endnu en henvendelse i her i januar blev rettet til Kommunen. Der blev igen ryddet op, men en egentlig udbedring af skaden på drænet afventer foråret.

Fra Beth-Jane og Carsten, True Byvej 29 modtog bestyrelsen i december måned en anmodning om holdningen til deres ansøgning til kommunen om tilladelse til at etablere beboelse i en del af de gamle staldbygninger, og udstykke/frasælge det nuværende stuehus, med respekt af den gældende lokalplan.

Bestyrelsen var enig om, at så længe bestemmelserne i den gældende lokalplan 488 ville blive overholdt, ville bestyrelsen forholde sig neutralt i sådanne byggesager, herunder til det pågældende udstykningsprojekt med etablering af beboelse i de eksisterende bygninger.

Bestyrelsen meddelte herefter Beth-Jane og Carsten, at der, på det foreliggende grundlag, ikke var indsigelser at gøre i deres konkrete projekt.

Beboerforeningen påtænker til udlejning stadig at indkøbe yderligere 30 nye stabelstole indenfor en budgetramme på max. 5.000 kr. Jeg har haft til opgave at finde frem til et godt tilbud, men det er stadig ikke lykkedes, at finde stole uden betræk lig de allerede købte til den rette pris (max. 160,00 kr. pr. stk.).

I 2012/2013 har Beboerforeningen desudden foretaget sig følgende:

1. Udsendt Trueposten 2012

2. Opkrævet kontingent ved personlig kontaktrunde

3. Afholdt affaldsindsamlingsdag

4. Afholdt Sankt Hans fest

5. Afholdt Truefest med lummer værtshus-stemning

6. Afholdt fastelavnsfest

7. Løbende udlejet borde, stole og service

8. Løbende udsendt nyhedsmails og holdt hjemmesiden opdateret

9. Deltaget ved formanden i Fællesrådets bestyrelsesmøder og Ravnerok arrangement 2012 og planlægning af Ravnerok 2013.

I 2013/2014 har Beboerforeningen følgende planer ud over Sankt Hans festen, Truefesten og Fastelavnsfesten:

1. Udsendelse af Trueposten 2013 umiddelbart efter generalforsamlingen

2. Afholdelse af affaldsindsamlingsdag den 13. april

3. Køb af supplerende stole til udlejning

4. Indsamling af historier fra beboerne i True til jubilæet i 2014

Beretningen blev godkendt med følgende bemærkninger:

En meget fyldestgørende og præcis beretning.

Dax fra True frit. Informerede om, at True frit skal sælges pga. besparelser og faldende børnetal. Der skal spares 6-7 medarbejdere og der arbejdes på, at alle børn samles på Skjoldhøjskolen allerede fra skoleåret 2013/14. Dax var af den overbevisning, at fritidshjemmet og gymnastiksalen sælges adskilt.

ad 6. Foreningens regnskab til godkendelse

Regnskabet 2012 blev godkendt med et overskud på 7.986,44 kr. og en egenkapital pr. 31.12.2012 på 21.083,92 kr.

ad 7. Forslag fra bestyrelsen

Ingen forslag.

ad 8. Forslag fra medlemmerne
Ingen indkomne forslag.

 ad 9. Budget samt medlemskontingent for indeværende regnskabsår
Budgettet blev godkendt og uændret medlemskontingent vedtaget, 100,00 kr. pr. voksen i husstanden (50,00 kr. for pensionister).

ad 10. Valg af:

– 1 formand
– 1 bestyrelsesmedlem
– 3 suppleanter
– 2 revisorer, der ikke i forvejen er valgt til bestyrelsen

Bent informerede om, at han fortsætter i fællesrådet og er ansvarlig for vores hjemmeside indtil en anden tager over.

Der var ingen af de fremmødte, der var villige til at lade sig vælge til formandsposten, og det medfører derfor, at den nye bestyrelse snarest skal indkalde til en ekstraordinær generalforsamling med det ene dagsordenspunkt at vælge en formand.

Bestyrelsen undersøger desuden, om der kan fremsættes forslag på generalforsamlingen om at ændre vedtægten, således at formanden fremover i stedet konstitueres på det første bestyrelsesmøde efter hver generalforsamling.

Som bestyrelsesmedlem blev valgt Mette Heilskov, Espenhøjvej 10 B.

Som suppleanter blev valgt Rikke Møller, True Byvej 3, Rikke Dalentoft, True Byvej 14 og Ruth Wegeberg, True Byvej 6.

Som revisorer blev valgt Karin Fogh Nielsen True Byvej 15 og Karin Danielsen, Trueholmvej 14 A.

ad 11. Eventuelt

Birthe Wacherhausen tilbyder sin assistance i form af tid og sagsbehandling i forbindelse med eventuelle sager og henvendelser.

Ruth informerede om at Truewalk i år bliver d. 28. maj.

Rikke M. informerede om Nabohjælp. Der kommer en notits desangående i den kommende Truepost.

Alle fremmødte sagde stort tak til Bent for hans kæmpe indsats i forbindelse med bestyrelsesarbejdet.

Palle foreslog, at vi selv etablerer en grussti mellem True og 3a s busstoppested. Der blev ikke taget en beslutning herom.

Generalforsamlingen sluttede i god ro og orden.
True den 13. marts 2013

Referent, Rikke Dalentoft / Fungerende Formand, Niels Jørgen Andersen

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.