Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Generalforsamling 2006

Referat af True Beboerforenings ordinære generalforsamling onsdag den 8. marts 2006

ad 1. Velkomst ved formanden
Formanden Jørgen Kjaer bød velkommen.

ad 2. Valg af referent
Bent Danielsen blev valgt som referent.

ad 3. Valg af dirigent
Jan Vinther blev valgt som dirigent og konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet i henhold til foreningens vedtægter.

ad 4. Valg af stemmetællere
Valgt blev Carsten Nielsen og Claus Børresen

ad 5. Formandens beretning og bestyrelsens planer for det følgende år
Disposition:

 1. Arrangementer i årets løb
 2. Andre opgaver, vi har arbejdet med.
 3. Planer
 4. Oplysninger
 1. Arrangementer

Ligesom sidste år organiserede vi en ugentlig petanquedag. Første gang d. 3. maj. D. 22. maj afholdt vi en petanqueturnering, som blev vundet af Uwe Hansen.

 1. 4. juni var der arrangeret fælles udflugt til Lyngbygårdfestivalen under ledelse af Uwe og Rikke, vejret var dårligt, og der var ikke stor tilslutning, men de få deltagende havde en god dag og anbefaler arrangementet.
 1. 23.6. afholdtes som sædvanlig Sankt Hans bålfest. Arrangementet var velbesøgt, vejret fint og humøret højt.
 1. 27.8. afholdt vi bagagerumsmarked og dyrskue sammen med spejderne. Der var kun moderat opslutning.

D 28.10. afholdtes årets Truefest. Henrik havde skaffet 2 salsainstruktører, som gjorde et behjertet forsøg på at lære Trueboerne at danse salsa med svingende resultat. Men stemningen var i hvert fald høj.

 

 1. 26.3.2006 afholdtes fastelavnsfest, som i år var ualmindelig velbesøgt af både børn og voksne. Der blev kåret både en børnekattekonge og -dronning og en voksen kattekonge og – dronning. Der var også enkelte af de voksne, der havde klædt sig ud, og der blev uddelt præmier for bedste udklædning. Vi havde i år trykt nogle sange, som trods manglende musikledsagelse blev sunget med stor entusiasme.

 

 1. Andre opgaver, vi har arbejdet med

 

På forslag af Knud Mortensen har vi i årets løb arbejdet på at renovere det gamle frysehus. Knud udarbejdede et tilbud, vi søgte penge fra Søren Chr. Sørensens Fond og fik 35 000 kr. Da byens borgere selv har lavet alt arbejdet, har det været muligt at få lavet mere, end vi oprindeligt planlagde. Huset er blevet omfuget, der er isat en dør i stedet for garageporten, der er foretaget opmuring i forbindelse med isætning af døren, der er sat nye vinduer i, der er isat en ny overligger over vinduerne, der er støbt nyt gulv, der er blevet kalket og blevet fældet et par træer. Vi mangler nu at lægge nyt tag på. Knuds leverandør har sponsoreret tagpladerne. Desuden skal der ryddes op omkring huset. Til efteråret vil Silkeborg Statsskovsdistrikt plante skovbrynsbuske omkring huset.

Der har været arrangeret adskillige arbejdsdage, hvor Knud Mortensen og Svend Johansen både har ledet og fordelt arbejdet, instrueret i arbejdets udførelse og selv puklet løs assisteret af bestyrelsens medlemmer samt andre ihærdige Trueboere. Jeg vil gerne rette en stor tak til alle dem, der har bidraget med arbejdskraft.

 

Kommunen har via fællesrådene udloddet et stort antal forårsløg. True Beboerforening lagde også billet ind på nogle løg og der var gevinst. Lørdag d. 8. oktober blev løgene lagt i jorden, de fleste langs Trueholmvej. Vi venter spændt på resultatet.

 

Kommunen orienterede om et hangarbyggeri i forbindelse med etablering af Svæveflyverbanen nordvest for True. I den anledning afholdtes med kort varsel et borgermøde d. 4. juli, hvor formanden for Svæveflyveklubben, Poul Kjærgaard Pedersen, orienterede om deres planer og der blev stillet (til dels kritiske) spørgsmål. Mødet forløb i god ro og orden. Beboerforeningen har som svar på orienteringen sendt en skrivelse til Kommunen, hvori vi bl.a. protesterer imod, at der kan landes på banen sydfra. Desuden indskærper vi, at de i lokalplanen anførte støjgrænser og flyvetidspunkter overholdes. Både Kommunen og Svæveflyveklubben har bedyret, at der kun i nødsfald vil blive landet sydfra. (Referent: læs Århus kommunes zonetilladelse af den 20. september 2006 på www.true-beboerforening.dk under ”links”).

 

Der er udarbejdet et velkomstbrev til nye beboere. Velkomstbrevet blev trykt i det sidste nummer af Trueposten, der blev udsendt sidste efterår.

 

Beboerforeningen har fået ny hjemmeside udarbejdet af Bent. Den har fået et nyt elegant design og skulle være let at håndtere for den person, der administrerer den. På hjemmesiden er der oprettet en opslagstavle, som kan bruges af alle Trueboere.

 

Vi har i efteråret udsendt et nummer af Trueposten

 

 1. Planer for det kommende år

 

Udover de faste arrangementer Sankt Hans, Truefest, Fastelavn, har vi planer om et indvielsesarrangement, når vi er færdige med renoveringen af Frysehuset, forhåbentlig kan det samme tid være åbning af petanquesæsonen. Desuden har vi planer om en udflugt for både børn og voksne i True Skov, vi vil prøve at skaffe en guide, der kan fortælle om dyre- og planteverdenen. Arrangementet skulle træde i stedet for bagagerumsmarkedet.

 

Vi vil arbejde for at få etableret noget læbeplantning omkring bordene på True Tingsted.

 1. Oplysninger

Arbejdet med jordregulering på svæveflyvebanen har stået på siden efteråret. Iflg. klubbens hjemmeside vides det ikke, hvornår arbejdet med etableringen af banen er færdig.

Med hensyn til fællesrådets trafikplan er der sket det, at man er gået i gang med at regulere krydset Viborgvej/Havkærvej. Ellers står resten i stampe.

Kommunen har udsendt en brochure vedr. cykelhandlingsplanen. Kommunen agter generelt at forbedre forholdene for cyklister. Fællesrådet er inviteret til et møde herom d. 16. marts.

Fællesrådet har i samarbejde med Langkær Gymnasium indsendt en ansøgning om et kulturhus i Tilst, som skal ligge på Gymnasiets grund.

Sammenfattende kan man sige, at det forløbne år i høj grad har stået i Frysehusets tegn. Som sagt har der været arrangeret en del arbejdsdage, som mange Trueboere har deltaget i, og vi har hygget os gevaldigt med arbejdet, men der er også lagt virkelig mange kræfter i. Jeg vil gerne benytte lejligheden til at sige tak til alle, der har bidraget til dette arbejde. Desuden vil jeg rette en speciel tak til alle bestyrelsesmedlemmer plus suppleanter. Bestyrelsens arbejde har været præget af et meget fint samarbejde og en stor og samvittighedsfuld arbejdsindsats fra alle medlemmer.

Formandens beretning blev godkendt af generalforsamlingen.

ad 6. Foreningens regnskab til godkendelse
Uwe Hansen gennemgik regnskabet 2005 sammenholdt med budgettet for samme. Regnskabet blev godkendt med et overskud på 12.519,10 kr. Kommentarerne til regnskabet var, at det forholdsvis store overskud hovedsageligt skyldes, en endnu ikke afholdt udgift til den nye port i Frysehuset. Foreningen havde pr. 31. december 2005 en egenkapital på 21.022,23 kr.

ad 7. Forslag fra bestyrelsen
Ændringsforslaget blev drøftet, og det blev i stedet foreslået fra generalforsamlingsdeltagerne, at der udsendes et beslutningsreferat i papirform til samtlige husstande med oplysning om, at det fulde referat kan læses på True Beboerforenings hjemmeside www.true-beboerforening.dk. Der var bred tilslutning til forslaget, og bestyrelsen valgte at følge dette hvorfor det oprindelige ændringsforslag blev trukket tilbage, og var dermed forkastet.

ad 8. Forslag fra medlemmerne
Ingen indkomne forslag.

ad 9. Budget samt medlemskontingent for indeværende regnskabsår
Budgettet blev gennemgået af Uwe Hansen og godkendt. Bestyrelsen foreslog uændret kontingent: 100 kr. pr. år pr. person og 50 kr. for pensionister. Forslaget blev vedtaget. Der var ros til kassereren for den overskuelige måde regnskab og budget var opstillet på.

ad 10. Valg af:

– 1 kasserer
– 2 bestyrelsesmedlemmer
– 3 suppleanter
– 2 revisorer, der ikke i forvejen er valgt til bestyrelsen

Som kasserer blev valgt Uwe Hansen, True Byvej 3.
Som bestyrelsesmedlemmer blev valgt Jan Vinther, Langhøjvej 1B, og Henrik Nordentoft, Espenhøjvej 4.

Som suppleanter blev valgt Claus Børresen, Opkærsvej 6, Rikke Dalentoft, True Byvej 14 og Lars Munthe, True Byvej 10.

Som revisorer blev valgt Karin Fogh Nielsen True Byvej 15 og Tim Caudery, True Byvej 4.

ad 11. Eventuelt
Niels Danielsen gav udtryk for at kommunes fejning i True by var utilstrækkelig, og formanden indvilgede i at kontakte kommunen desangående. Formanden kunne i øvrigt oplyse, at der ved lignende problemer kan rettes henvendelse til kommunen, som generelt er velvillige til at gøre noget ved tingene.

True Fritidshjem oplyste at have lugtgener fra kloaksystemet i gymnastiksalen efter kloakrenoveringen i True by. Det viste sig, at de omkringliggende beboere havde konstateret lignende lugtgener. Dax på True Fritidshjem vil tage kontakt til kommunen.
Karin Nielsen oplyste at have set en flok på 5 rådyr fra True skov en tidlig morgen nær sin ejendom. Der var stor opbakning til bestyrelsens forslag om at arrangere en tur i skoven til sommer under ledsagelse af en naturvejleder.
På forespørgsel blev det oplyst, at der sandsynligvis kommer en nærgenbrugsstation i området mellem Sintrupvej og Anelystvej.
Den frie petanquetræning på True Tingsted blev fastsat til: hver onsdag kl. 19.00, første gang den 3. maj. En petanqueturnering vil blive arrangeret i forbindelse med et indvielsesarrangement for frysehuset, når dette er fuldt renoveret.

Der var generel bekymring for løsgående hunde i True, især fra Fritidshjemmets side, idet de har et særligt ansvar for børnenes sikkerhed. Der var enighed om at anvende politianmeldelse i gentagelsestilfælde.
Generalforsamlingen sluttede i god ro og orden med servering af Lars Munthe’s enestående hjemmelavede æblekage og efterfølgende hyggelige “kyllingespil”.

True den 11. marts 2006
Referent, Bent Danielsen   /   Formand, Jørgen Kjaer

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.